Home » Concursuri

Concursuri

Concurs Inspector de Specialitate (Șef S.V.S.U)

CONCURS svsu

Concurs de recrutare privind ocuparea functiei contractuale de casier

Primăria Comunei Bîrnova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contract individual de muncă pe durată nedeterminată:

A. Postul contractual vacant, pe durată nedeterminată

 1. CASIER,  Nivel studii M, debutant, un post în cadrul Serviciul Financiar Contabil.

 

B. Probele stabilite pentru concurs

 • selecția de dosare
 • probă scrisă
 • interviuâ

 

C. Condiții de participare la concurs

Condiții generale:

Pentru a participa la concursul pentru  ocuparea unui  post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice :

Pentru Casier – la Serviciul Financiar Conatabil
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vchime in domeniu: nu este necesar

 

D. Condiții de desfășurare a concursului:

 • data până la care se care se pot depune dosarele de înscriere: 07.2018, ora  1400 în termen de  10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului la avizierul Primăriei Comunei Bîrnova; data la care se va afișa anunțul 26.06.2018;
 • data, ora și locul organizării probei scrise: 07.2018, ora 0900, la sediul Primăriei Comunei Bîrnova, str. N. Titulescu, nr. 10, sat. Bîrnova, com. Bîrnova, Județ Iași;
 • data, ora și locul organizării probei interviu 07.2018, ora 1200, la sediul Primăriei Comunei Bîrnova, str. N. Titulescu, nr. 10, sat. Bîrnova, com. Bîrnova, jud. Iași

Actele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs poate fi depus la sediul Primăriei Comunei Bîrnova, str. N. Titulescu, nr. 10, sat. Bîrnova, com. Bîrnova, jud. Iași, la secretarul comisiei de concurs d-na Știrbu Ana – Maria, tel. 0785233754.

 

F. Calendarul de desfășurare a concursului

 • data până la care se pot depune dosarele de înscriere 09.07.2018, ora1400
 • afișare rezultat selecție dosare 12.07.2018, ora1500
 • data și ora probei scrise 17.07.2018, ora 0900
 • data și ora probei interviu 19.07.2018, ora 1000
 • termen afișare rezultat probă scrisă 17.07.2018, ora1500
 • termen afișare rezultat probă interviu 19.07.2018, ora1200
 • termen de depunere contestație: în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatelor probei scrise și a probei interviu
 • termen de soluționare a contestațiilor: maxim o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor
 • afișarea rezultatelor: în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului pentru ultima probă

 

G. Bibliografie

 1. LEGEA nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
 2. LEGEA nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Titlul IX- Impozite și taxe locale – Cap. I din LEGEA nr. 227 / 2015 – Codul fiscala, actualizat ;
 4. LEGEA nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
 5. Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operațiilor de casa;
 6. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, actualizată;

Anunt Inspector Protectie civila si Referent Resurse Umane

Va comunicam faptul că  cele 2 concursuri au fost suspendate  de catre ANFP.

Concurs Guard

CONCURSURI