Secretar

SECRETAR: DIMA RADU-DANIEL
Telefon: 0232 294 120; interior 11
E-mail: secretar@primariabarnova.ro

CV: –
Declarație de avere: descarcă document
Declarație de interese: descarcă document

 

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

SECRETARUL exercită  în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 215 / 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare următoarele atribuții specifice:
– avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi contrasemnează hotărârile consiliului local,
– avizează, pentru legalitate, proiectele de hotărâri ale consiliului local,
– participă la şedinţele consiliului local,
– asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect,
– organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului,
– asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a informațiilor de interes public, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
– asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmirea procesului verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local, pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia,
– asigură secretariatul comisiei de vânzare a spațiilor comerciale proprietate de stat, în conformitate cu prevederile Legii 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local,
– asigură secretariatului comisiei de vânzare a spațiiior proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2008,
– asigură secretariatul subcomisiei locale de aplicare a Legii 18/1991 privind fondul funciar,
– asigură președinția comisiei de protecția copilului, în conformitate cu HG 1437/2004,
– semnează certificatele de urbanism și autorizațiile de construire/desființare, conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
– asigură coordonarea direcțiilor, serviciilor și compartimentelor aflate în subordinea sa, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului,
– coordonează, îndrumă, controlează activitatea privind registrul agricol și semnează documentele specifice, în conformitate cu OG nr. 28/2008, cu modificările și completările ulterioare,
– alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local sau de primar,
– corespondează cu celelalte servicii din cadrul instituției în vederea formulării de apărări adecvate în dosarele aflate pe rolul instanțelor,
– are obligația de a restitui actele ce i-au fost încredințate în exercitarea atribuțiilor sale,
– are obligația de a păstra secretul profesional cu privire la toate activitățile sale.