Viceprimar

VICEPRIMAR: RUSU CONSTANTIN LUCIAN
Telefon: 0232 294 120;

Telefon mobil: 0751768771
E-mail: viceprimar@primariabarnova.ro

CV: –
Declarație de avere:
Declarație de interese:

 

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI

Începând cu data de 06.11.2020  d-nul Rusu Constantin-Lucian este viceprimar al comunei Bârnova, judeţ Iaşi și are următoarele atribuţii:

1.prevăzute de  O.U.G. nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare:

-ia măsuri pentru organizarea şi executarea în concret a activităţilor prevăzute de art. 129 alin.(7) “- In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

asigura, potrivit competentelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educatia, serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala, sanatatea, cultura, tineretul, sportul, ordinea publica, situatiile de urgență, protectia si refacerea mediului, conservarea, restaurarea și punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale, dezvoltarea urbana, podurile și drumurile publice, serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local, dupa caz, activitatile de administratie social-comunitara, locuintele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa, punerea în valoare, în interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale.

2.răspunde şi ia măsurile necesare în domeniul gospodăririi şi înfrumuseţării comunei potrivit prevederilor legale, în acest sens poate constata abaterile în domeniul gospodăririi  localităţii, mediu, gestionare a deșeurilor, salubrizarea localitătii, depozitarea selectivă, urmărește declararea reală a numărului de persoane din cadrul gospodăriilor de pe raza comunei Bârnova în vederea încasării taxelor de salubritate conform realității din teren și comunică acest aspect Poliției Locale Bârnova în vederea aplicării sancțiunilor, verifică si raspunde de întretinerea și gospodărirea clădirilor aparținand domeniului public și privat al comunei, va fi reprezentantul primariei în relațiile cu Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică, Apele Române va răspunde de ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse cu ocazia controalelor în teren de Garda de Mediu, Apele Române și Direcția de Sănătate Publică;

-verifică modul de depozitare sau incinerare al deșeurilor menajere, industriale și agricole, răspunde de colectarea deșeurilor în zonele special amenajate;

3.sub coordonarea primarului comunei, ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmărilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, împreună cu serviciile locale și cu organele specializate ale statului;

-ia masuri pentru prevenirea și combaterea pericolelor provocate de animale, în condițiile legii; urmareste si realizeaza, împreună cu medicul veterinar și asistenții acestuia, expedierea către crematoriu a animalelor moarte de pe teritoriul comunei;

-efectueaza instructajul, urmareste, supraveghează și dispune măsurile necesare pentru persoanele ce au obligația prestării unor acțiuni și lucrări de interes local în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum si a O.G. nr.55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii;

4.fiind înlocuitorul de drept al primarului, în lipsa acestuia, semnează adeverințele, certificatele, contractele si alte documente ce se emit în cadrul institutiei, cu exceptia celor ce vizeaza activitatea de ordonator de credite bugetare, emiterea de dispozitii, autorizatii, acte referitoare la referendum ori alegeri;

5.face parte din Comisia de recepţie a lucrărilor de întreținere și reabilitare a drumurilor publice din comuna, parcurilor și a altor investiții derulate de Primăria comunei Bârnova;

6.este membru al Comisiei de inventariere, casare;

-răspunde de inventarierea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al comunei;

-răspunde de luarea tuturor măsurilor, inclusiv realizarea referatelor de necesitate, pentru asigurarea menținerii în stare de funcționare a drumurilor comunale, iluminatului public stradal, șanțurilor comunale, gestionează podurile și podețele acestora și asigură decolmatarea acestora, precum și a altor bunuri mobile și imobile inventariate în patrimoniul Comunei Bârnova, ia masurile necesare pentru amenajarea și administrarea spațiilor proprietate publică pentru vânzarea diferitelor produse agroalimentare și/sau nealimentare;

-urmărește efectuarea zilnică a curățeniei în birouri și în celelalte spații (holuri, grupuri sanitare, curțile clădirilor) și verificarea modului de executare a acestuia;

-desfășoară activități periodice de igienizare a domeniului public, organizează și coordonează actiunile de deratizare, dezinsecție și de igienizare a sediilor instituțiilor publice, precum și a altor spații publice prin personal de specialitate;

-răspunde de buna desfășurare a activității de exploatare, întreținere și reparație a mijloacelor auto din dotare, asigurând folosirea rațională a acestora;

-asigură, împreună cu organele locale de poliție, întreținerea rețelei stradale, marcarea locurilor de parcare și circulație, pentru desfășurarea normală a transportului hipo, auto și pietonal pe teritoriul comunei;

-răspunde de modul de realizare a activităților de deszăpezire, împrăștiere antiderapant pe raza comunei Bârnova în sezonul rece;

7.monitorizează, gestionează și coordonează activitatea Poliției Locale Bârnova și a personalului din cadrul compartimentelor de gospodărire comunală, administrativ, deszăpezire, igienizare și aduce la cunoștința primarului, în scris, eventualele abateri din partea personalului din subordine;

8.asigură aducerea la îndeplinire a dispozițiilor primarului și hotărârilor consiliului local care sunt de domeniul atributiilor sale, la termenele stabilite de acestea;

9.întocmeste și prezintă raportul anual de activitate;

10.răspunde de legalitatea și realitatea datelor înscrise în documentele pe care le emite și le semnează;

11.viceprimarul este subordonat primarului si, în situatiile prevazute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situatie în care exercita, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia.

Activitatea de coordonare a acestora vizează în principal:

-însușirea și aplicarea actelor normative care reglementează activitatea compartimentelor și serviciilor pe care le coordonează;

-întocmirea fișelor de evaluare profesională anuală pentru angajații acestor compartimente și serviciile din subordine;

-luarea măsurilor cu privire la buna desfășurare și executare a contractelor de lucrări și servicii din domeniile de activitate pe care le coordoneaza;

-sesizarea în timp util a primarului comunei și a consiliului local asupra problemelor importante, cât si asupra deficientelor din domeniile pe care le coordonează, propunand măsuri pentru remedierea acestora;

-asigură programul de audienţe în zilele de luni, marţi şi joi, între orele 10.00-12.00;

-îndeplineste și alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare ori date în sarcina sa de consiliul local ori primarul comunei.

Primarul comunei ramane competent sa execute oricand una sau mai multe din atributiile delegate, actele sale efecutate în legatura cu acestea fiind întru totul valabile, persoanele împuternicite exercitandu-si atributiile în numele primarului, nu în numele funcției pe care o deține.

Atașamente

File Description
pdf CV viceprimar Rusu Constantin-Lucian CV viceprimar Rusu Constantin-Lucian
pdf Declaratie de avere viceprimar Rusu Constantin-Lucian Declaratie de avere viceprimar Rusu Constantin-Lucian
pdf Declaratie de interese viceprimar Rusu Constantin-Lucian Declaratie de interese viceprimar Rusu Constantin-Lucian
pdf Hotararea nr. 128 din 2 noiembrie 2020 privind alegerea dlui Rusu Constantin-Lucian viceprimar