Home » Asistență socială

Asistență socială

 

 

ANUNȚ IMPORTANT

Prin prezenta vă facem cunoscut că D.G.A.S.P.C. Iași, în calitate de partener, implementează proiectul ”TEAM-UP- Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169, inițiat de către Autoritatea Națională pentru protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în parteneriat cu toate D.G.A.S.P.C.-urile din țară, în cadrul apelului non-competitiv ”Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”.
Prin intermediul proiectului, până la sfârșitul anului 2023, în județul Iași, se va realiza extinderea actualei rețele de asistenți maternali profesioniști cu un număr de 225 de asistenți maternali și se va realiza formarea profesională constinuă a acestora și a asistenților maternali existenți în prezent în rețeaua D.G.A.S.P.C. Iași.
Pe perioada de implementare a proiectului, derulată în intervalul 2019-2023, toți asistenții maternali vor beneficia de două sesiuni de perfecționare profesională care au în vedere dezvoltarea competențelor profesionale și creșterea calității îngrijirii copiilor ocrotiți în asistență maternală.

Principalele ciriterii de recrutare a potențialilor asistenți maternali sunt:
 Solicitantul să fie absolvent de studii medii ( liceul cu /fără diplomă de bacalaureat);
 Vârsta maximă de aproximativ 50 de ani;
 Disponibilitatea proprie și ai celorlalți membri ai familiei cu care locuiește solicitantul pentru ocrotirea simultană sau succesivă a doi copii, indiferent de sex, vârstă, apartenență etnică/religioasă sau stare de sănătate;
 Acces facil la domiciliu, la serviciile medicale și educaționale;
 Disponibilitate/posibilități de contactare telefonică/ de deplasare rapidă către mediul urban;
 Un spațiu locativ adecvat care să acopere necesitățile de preparare a hranei, igienă , educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează să fie primiți în plasament;
 Existența unor garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la comportamentul în societate, starea de sănătate, profilul psihologic, creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi;
 Existența unor referințe pozitive din partea autorității locale;
 Disponibilitatea de a urma cursurile de formare profesională organizate de D.G.A.S.P.C. Iași, în vederea atestării ca asistent maternal și o bună colaborare cu autoritățile ( inclusiv disponibilitate de perfecționare continuă).
Persoanele intresate vor adresa către D.G.A.S.P.C. Iași- cu sediul pe str. Vasile Lupu, nr. 57 A, municipiul Iași, telefon: 0232/477731; 0232/474800, 0332/882628 și fax: 0232/279654 , o cerere de evaluare a capacității lor, în vederea atestării ca asistent maternal profesionist.
Persoanele interesate pot găsi formularele de cerere la Compartiment Asistență Socială din cadrul Primăriei Bârnova ( telefon 0785233756) sau atașate prezentului anunț.