16.01.2019

ANUNȚ – ACHIZIȚIE DIRECTĂ

                În temeiul prevederilor art. 7, alin (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

Comuna Bârnova, cu sediul în localitatea Bârnova, str. N.Titulescu, nr. 10 , jud. Iași, email: contact@primariabarnova.ro, tel. 0232/294120, fax: 0232/294225, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta Solicitare de oferte de preț în vederea realizării lucrării de furnizare dotări și execuție lucrări pentru obiectivul „Amenajare locuri de joacă și spații de recreere pentru copii și adulți în satele Vișani și Bîrnova, jud. Iași,

Modalitatea de atribuire: Achiziție directă

Sursa de finanțare: Programul National de Dezvoltare Rurală -PNDR – 2014-2020

Detalii anunț

Tip anunț:  Achiziție directă

Tip contract: Lucrări executie și furnizare dotari

Denumire achiziție: Furnizare dotări și execuție lucrări pentru obiectivul „Amenajare locuri de joacă și spații de recreere pentru copii și adulți în satele Vișani și Bîrnova, jud. Iași,

Cod  CPV: 45212120-3 Lucrări de construcţii de parcuri tematice

Descrierea contractului: Contractul prevede furnizare dotări și execuție lucrări pentru obiectivul „Amenajare locuri de joacă și spații de recreere pentru copii și adulți în satele Vișani și Bîrnova, jud. Iași, în conformitate cu Caietul de sarcini (Anexa 1 la prezenta).

Valoarea estimată: 394.761,30 lei fara TVA.

Achiziționarea lucrărilor se va realiza prin achiziție directă din catalogul electronic din SICAP.

Condiții de participare:

                Oferta prezentată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.

                Oferta va fi întocmită astfel încât să se poată verifica corespondența cu specificațiile din Caietul de sarcini și va fi exprimată în lei cu și fără TVA.

Oferta prezentată va conține următoarele:

1.Formularul de ofertă (Formularul nr.1), însoțit de Listele de cantități de lucrări;

  1. Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă (Formular nr.2);
  2. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.59 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice (Formular nr.3);
  3. Declarație privind însușirea cerințelor tehnice și de calitate specifice Caietului de sarcini (Formular nr.4);

Înregistrarea ofertei în catalogul electronic pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie.

Conditii contract: La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile din standardele și normativele în vigoare. Perioada de garanție a lucrărilor: minim 36 de luni de la recepția lucrărilor. Defecțiunile apărute în perioada de garanție se repară în maxim 5 zile de la semnalarea lor. Garanția de bună execuție este de 10% din valoarea fără TVA a contractului și se va constitui în una din formele prevăzute la art. 39 si 40 din HG 395/2016, restituirea urmând a se face conform art. 42 alin.4 din acelasi act normativ.

Conditii participare: Poate participa orice operator economic ce are dreptul legal de a presta lucrările ce fac obiectul prezentului anunț, prezentând în acest sens certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie lizibila conform cu originalul) din care să reiasă obiectul de activitate.

Criterii de adjudecare: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit.a din Legea 98/2016).

Termenul limită de primire ofertă: 20.12.2019, ora 12:00.

Deschiderea plicurilor se va face în data de 20.12.2019, ora 14:00.

Valabilitatea ofertei: 60 zile.

Informații suplimentare:

Oferta va fi depusă la sediul Primăriei Comunei Bârnova sau la adresa de e-mail contact@primariabarnova.ro, cu mențiunea Ofertă pentru Furnizare dotări și execuție lucrări pentru obiectivul „Amenajare locuri de joacă și spații recreere pentru copii și adulți în satele Vișani și Bîrnova, jud.Iași”, și concomitent se va publica în catalogul electronic SICAP sub denumirea Furnizare dotări și execuție lucrări pentru obiectivul „Amenajare locuri de joacă și spații de recreere pentru copii și adulți în satele Vișani și Bîrnova, jud. Iași”.

Nepublicarea în SICAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractantă, atrage respingerea ofertei depuse la sediu, iar dacă refuză achiziția în SICAP, oferta sa va fi respinsă.

Documentatia de atribuire este disponibilă pe site-ul www.primariabarnova.ro.

În vederea unei ofertări corecte este necesar ca operatorul economic să evalueze situația de fapt la fata locului. Vizitarea amplasamentelor se poate face în fiecare zi lucrătoare, până la data limita de depunere a ofertelor, în intervalul orar 10-12.Ofertanții vor fi înștiințați cu privire clasamentul ofertelor.

Persoana de contact: Bădăluță Liviu-Tiberiu, tel. 0785 233767

e-mail contact@primariabarnova.ro.