Acte de interes public

 • ACTE NORMATIVE APLICABILE
  1.Constituţia României modificatăşi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr.429/2003;
  2.O.G.nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, republicată;
  3.Legea nr.233/2002 pentru aprobarea O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţiide soluţionare a petiţiilor;
  4.Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.190/2004, modificat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.177/2007 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi
  soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în
  structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
  5.Instrucţiunile Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1000/2005
  privind redactarea,gestionarea documentelor neclasificate şi activitatea de
  secretariat înMinisterul Administraţiei şi Internelor;
  6.H.G. nr.1723/2004, modificatăprin H.G. nr.1487/2005 privind aprobarea
  de măsuripentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
  7.Legea nr.544/2001, republicată privind liberul acces la informaţiile de
  interes public;
  8.H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
  a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  9.Legea nr.52/2003, modificată şi completată prin Legea nr.242/2010
  privind transparenţa decizională în administraţia publică;
  10.Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale,actualizată;
  11.LEGE Nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, modificata si completata;
  12.Cod civil; Cod procedură civilă;
  13.O G 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
  14.LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali, modificata si completata;
  15.LEGE Nr. 24 din 27 martie 2000 *** Republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
  16.LEGE Nr. 673 din 19 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
  17.LEGE Nr. 50/1991 *** Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
  18.LEGE Nr. 44/1994 *** Republicată privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război,republicată;
  19.LEGE Nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,modificata si completata;
  20.LEGE nr. 554/2004 legea contenciosului adminstrativ, modificata si completata;
  21.Legea nr. 18/ 1991 a fondului funciar,actualizată;
  22.Legea 1/ 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr 18/ 1991,actualizată;
  23.Legea nr. 400/ 2002,modificată;
  24.Legea nr 247/ 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente;
  25.HG 890/ 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea drepturilui de proprietate privată asupra terenurilor,actualizată;
  26.Hotărârea 1217/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 13 alin 3 şi 4 din Legea nr. 44/ 1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de război;
  27.Legea nr. 53 Codul muncii;
  28.Legea 188/ 1999 privind statutul funcţionarilor publici;
  29.H G 1209/ 2003 pentru organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
  30.OUG 110/ 2005 pentru vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ- teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale;
  31.OG 43/ 1997 privind regimul drumurilor;
  32.Legea 416/ 2001 privind venitul minim garantat;
  33.HG 1010/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/ 2001;
  34.Legea 10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod
  abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989,actualizată;
  35.Legea nr.16/1996 referitoare la Arhivele Naţionale,actualizată;
  36.Legea nr. 500/ 2002 privind finanţele publice,actualizată;
  37.Legea nr. 82/ 1991 legea contabilităţii, actualizată;
  38.OMFP nr. 1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice;
  39.Legea nr.98/2016, privind achizițiile publice;
  40. Legea nr. 227/2015, privind codul fiscal, cu modificările i completările ulterioare;
  41.Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,actualizată;
  42.Legea nr.116/2002 privind prevenirea i combaterea marginalizăriisociale, actualizată;
  43.Legea nr. 202/2002 privind egaliatea de şanse între femei şi bărbaţi,cu modificările ulterioare;
  44.Legea nr.448/2006 privind protec ia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările i completările ulterioare;
  45.O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
  Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi modificată prin legea nr. 15/2005 ;

Atașamente

File Description
pdf Venituri salariale 31 martie 2024 Venituri salariale 31 martie 2024
pdf Venituri salariale Septembrie 2023 Venituri salariale Septembrie 2023
pdf Venituri salariale Septembrie 2022 Venituri salariale Septembrie 2022
pdf vouchere vacanta anul 2022 vouchere vacanta anul 2022
pdf Venituri salariale martie 2022 Venituri salariale martie 2022
pdf Venituri salariale 30 martie 2021 Venituri salariale 30 martie 2021
pdf Anunt informare sprijin persoane cu disabilitati Anunt informare sprijin persoane cu disabilitati
jpg Strategie de Dezvoltare locala 2021-2027 Strategie de Dezvoltare locala 2021-2027
pdf Venituri salariale septembrie 2020 Venituri salariale septembrie 2020
pdf Anunt colectiv 05.06.2020 Anunt colectiv 05.06.2020- emitere acte administrative fiscale
pdf VENITURI SALARIALE 2020 Anunt colectiv 19.09.2020- emitere acte administrative fiscale
pdf Anunt colectiv 02.04.2020 Anunt colectiv 19.09.2019- emitere acte administrative fiscale
pdf Anunt colectiv 02.04.2020 2 Anunt colectiv 19.09.2019- emitere acte administrative fiscale
pdf Anunt colectiv 02.04.2020 3 Anunt colectiv 02.04.2020- emitere acte administrative fiscale
pdf Anunt colectiv06.03.2020
pdf Anunt colectiv04.03.2020
pdf Anunt colectiv30.12.2019
pdf Anunt colectiv 03.12.2019 Anunt colectiv 03.12.2019
pdf Venituri salariale septembrie 2019 In conformitate cu art.33 din Legea nr.153/2017
jpg Anunt colectiv 19.09.2019 Anunt colectiv 19.09.2019- emitere acte administrative
jpg Anunt colectiv 19.09.2019 Anunt colectiv 19.09.2019- emitere acte administrative
pdf Anunt colectiv 14.08.2019 Anunt colectiv 14.08.2019- emitere acte administrative
pdf Anunt colectiv 14.08.2019 Anunt colectiv 14.08.2019- emitere acte administrative
pdf Anunt colectiv 18.06.2019 Anunt colectiv 18.06.2019- emitere acte administrative
pdf Anunt colectiv 04.07.2019 Anunt colectiv 04.07.2019- emitere acte administrative
pdf Anunt colectiv 8427/09.05.2019 Anunt colectiv 8427/09.05.2019 -emitere acte administrative
pdf Anunt colectiv 6572/09.04.2019 Anunt colectiv 6572/09.04.2019
pdf Venituri salariale 2019 Venituri salariale 2019
pdf Anunt colectiv 4583/15.03.2019 Anunt colectiv-4583 - emitere acte administrative fiscale -
pdf Anunt colectiv 5979/29.03.2019 Anunt colectiv 5979 - emitere acte administrative fiscale -
pdf Lista documente interes public Lista documente interes public 2017
pdf Lista documente gestionate de Primarie Lista documente gestionate de Primarie
pdf Lista persoane responsabile liber acces si transparenta (1) Lista persoane responsabile liber acces si transparenta (1)
pdf Modalitati de contestare decizie Modalitati de contestare a deciziei autorității sau instituției publice privind liberul acces la informațiile interes public
pdf Venituri salariale 2018 3
In conformitate cu art. 33 Legea-cadru 153/2017
pdf Venituri salariale 2018 2
In conformitate cu art. 33 Legea-cadru 153/2017
pdf Venituri Salariale septembrie 2019 In conformitate cu art. 33 Legea-cadru 153/2017