Home » Servicii » Politia locala

Politia locala

 

                 PROGRAM DE LUCRU: 

  •         8:00 – 16:00
  •        16:00 – 22:00

 

Legea politiei locale. Legea 155/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 483 din 14 iulie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Capitolul I – Dispozitii generale
Art. 1 
(1) Politia locala se infiinteaza in scopul exercitarii atributiilor privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, in urmatoarele domenii:
a) ordinea si linistea publica, precum si paza bunurilor;
b) circulatia pe drumurile publice;
c) disciplina in constructii si afisajul stradal;
d) protectia mediului;
e) activitatea comerciala;
f) evidenta persoanelor;
g) Alte domenii stabilite prin lege.
(2) Politia locala isi desfasoara activitatea pe baza principiilor: legalitatii, increderii, previzibilitatii, proximitatii si proportionalitatii, deschiderii si transparentei, eficientei si eficacitatii, raspunderii si responsabilitatii, impartialitatii si nediscriminarii.
Art. 2 
(1) Politia Locala isi desfasoara activitatea:
a) in interesul comunitatii locale, exclusiv pe baza si in executarea legii, precum si a actelor autoritatii deliberative si ale celei executive ale administratiei publice locale;
b) in conformitate cu reglementarile specifice fiecarui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale.
(2) Politia locala comunica, de indata, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de incalcare a legii, altele decat cele stabilite in competenta sa, de care a luat cunostinta cu ocazia indeplinirii misiunilor si activitatilor specifice.
(3) in exercitarea atributiilor ce ii revin, politia locala coopereaza cu unitatile, respectiv cu structurile teritoriale ale Politiei Romane, ale Jandarmeriei Romane, ale Politiei de Frontiera Romane si ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice si juridice, in conditiile legii.
(4) Politia locala solicita interventia unitatilor/structurilor teritoriale competente ale Politiei Romane sau ale Jandarmeriei Romane pentru orice alte situatii ce excedeaza atributiilor ce ii revin, potrivit prezentei legi.
(5) Politia locala poate incheia cu alte autoritati si institutii publice protocoale de cooperare avand ca obiect detalierea modalitatilor prin care, in limitele competentelor legale ale fiecarei structuri, acestea isi ofera sprijin in indeplinirea activitatilor sau a misiunilor specifice.
Art. 3 
(1) La nivelul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, unde este infiintata politia comunitara conform prevederilor Legii nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta se reorganizeaza ca structura de politie locala, potrivit prevederilor art. 4.
(2) La nivelul comunei, al Orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, unde nu este infiintata politie comunitara conform prevederilor Legii nr. 371/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se poate organiza structura de politie locala, potrivit prevederilor art. 4.

Capitolul II – Organizarea politiei locale
Art. 4 
(1) Politia locala se organizeaza si functioneaza, prin hotarare a autoritatii deliberative a administratiei publice locale, ca un compartiment functional in cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general sau ca institutie publica de interes local, cu personalitate juridica.
(2) In municipiul Bucuresti, politia locala se organizeaza si functioneaza dupa cum urmeaza:
a) prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru Politia Locala a Municipiului Bucuresti;
b) prin hotarare a fiecarui consiliu local al sectorului municipiului Bucuresti, pentru politia locala a sectorului respectiv.
(3) Politia locala dintr-o unitate/subdiviziune administrativteritoriala poate detasa politisti locali la politia locala dintr-o alta unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala, in conditiile prevazute de hotararile adoptate de consiliile locale interesate si in baza acordurilor incheiate intre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale respective. Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala de la nivelul careia se detaseaza politistii locali incheie acorduri cu fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala care beneficiaza de serviciile politistilor locali ce fac obiectul detasarii. Unitatea/Subdiviziunea administrativ-Teritoriala la care se detaseaza politistii locali prevede in buget sursele de finantare.
(4) Modul de organizare, structura functionala, statul de functii, numarul de posturi si categoriile de personal incadrat, normele de inzestrare si consum de materiale ale politiei locale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, elaborat pe baza Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale.
(5) Numarul de posturi pentru personalul contractual cu atributii de paza se stabileste in functie de numarul si importanta obiectivelor care trebuie asigurate cu paza.
(6) Politia locala din comunele, orasele, municipiile si sectoarele municipiului Bucuresti se organizeaza prin preluarea posturilor si personalului politiei comunitare, precum si ale structurilor din aparatul de specialitate al primarului/primarului general responsabil cu controlul privind disciplina in constructii, protectia mediului si comert, dupa caz, cu incadrarea in numarul de posturi stabilit in conditiile prevazute la alin. (4) si (5).
(7) Regulamentul de organizare si functionare a politiei locale se aproba prin hotarare a autoritatii deliberative a administratiei publice locale, in conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu avizul consultativ al comisiei locale de ordine publica, constituita potrivit prevederilor art. 28.
Art. 5 
Politia locala se organizeaza pe compartimente functionale, la nivel de directii generale, directii, servicii si/sau birouri, conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale.

Capitolul III – Atributiile politiei locale
Art. 6 
In domeniul ordinii si linistii publice, precum si al pazei bunurilor, politia locala are urmatoarele atributii:
a) mentine ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat in conditiile legii;
b) mentine ordinea publica in imediata apropiere a unitatilor de invatamant publice, a unitatilor sanitare publice, in parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, in zonele comerciale si de agrement, in parcuri, piete, cimitire, precum si in alte asemenea locuri publice aflate in proprietatea si/sau in administrarea unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine si siguranta publica;
c) participa, impreuna cu autoritatile competente prevazute de lege, potrivit competentelor, la activitati de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de calamitati naturale ori catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;
d) actioneaza pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supravegherea si ocrotirea parintilor sau a reprezentantilor legali, a persoanelor fara adapost si procedeaza la incredintarea acestora serviciului public de asistenta sociala in vederea solutionarii problemelor acestora, in conditiile legii;
e) constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea legislatiei privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a cainilor fara stapan si a celei privind protectia animalelor si sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan despre existenta acestor caini si acorda sprijin personalului specializat in capturarea si transportul acestora la adapost;
f) asigura protectia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din institutiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori actiuni specifice;
g) participa, impreuna cu alte autoritati competente, la asigurarea ordinii si linistii publice cu ocazia mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, procesiunilor, actiunilor de pichetare, actiunilor comerciale promotionale, manifestarilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si a altor asemenea activitati care se desfasoara in spatiul public si care implica aglomerari de persoane;
h) asigura paza bunurilor si obiectivelor aflate in proprietatea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si/sau in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor servicii/institutii publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
i) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convietuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale, pentru faptele constatate in raza teritoriala de competenta;
j) executa, in conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmarire penala si instantele de judecata care arondeaza unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenta;
k) participa, alaturi de Politia Romana, Jandarmeria Romana si celelalte forte ce compun sistemul integrat de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii stradale;
l) coopereaza cu centrele militare zonale in vederea inmanarii ordinelor de chemare la mobilizare si/sau de clarificare a situatiei militare a rezervistilor din Ministerul Apararii Nationale;
m) asigura masuri de protectie a executorilor judecatoresti cu ocazia executarilor silite;
n) acorda, pe teritoriul unitatilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atributii in domeniul mentinerii, asigurarii si restabilirii ordinii publice.
Art. 7 
In domeniul circulatiei pe drumurile publice, politia locala are urmatoarele atributii:
a) asigura fluenta circulatiei pe drumurile publice din raza teritoriala de competenta, avand dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducatorilor de autovehicul exclusiv pentru indeplinirea atributiilor conferite de prezenta lege in domeniul circulatiei pe drumurile publice;
b) verifica integritatea mijloacelor de semnalizare rutiera si sesizeaza nereguli constatate privind functionarea semafoarelor, starea indicatoarelor si a marcajelor rutiere si acorda asistenta in zonele unde se aplica marcaje rutiere;
c) participa la actiuni comune cu administratorul drumului pentru inlaturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundenta, viscol, vant puternic, ploaie torentiala, grindina, polei si alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
d) participa, impreuna cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane, la asigurarea masurilor de circulatie ocazionate de adunari publice, mitinguri, marsuri, demonstratii, procesiuni, actiuni de pichetare, actiuni comerciale promotionale, manifestari cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si de alte activitati care se desfasoara pe drumul public si implica aglomerari de persoane;
e) sprijina unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane in asigurarea masurilor de circulatie in cazul transporturilor speciale si al celor agabaritice pe raza teritoriala de competenta;
f) acorda sprijin unitatilor/structurilor teritoriale ale Politiei Romane in luarea masurilor pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului;
g) asigura, in cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente si ia primele masuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor si a faptuitorilor si, daca se impune, transportul victimelor la cea mai apropiata unitate sanitara;
h) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind oprirea, stationarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis, avand dreptul de a dispune masuri de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar;
i) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind masa maxima admisa si accesul pe anumite sectoare de drum, avand dreptul de a efectua semnale de oprire a conducatorilor acestor vehicule;
j) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor rutiere de catre pietoni, biciclisti, conducatori de mopede si vehicule cu tractiune animala;
k) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulatia in zona pietonala, in zona rezidentiala, in parcuri si zone de agrement, precum si pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semnul international pentru persoanele cu handicap;
l) aplica prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
m) coopereaza cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane pentru identificarea detinatorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a stationarii neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
Art. 8 
In domeniul disciplinei in constructii si al afisajului stradal, politia locala are urmatoarele atributii:
a) efectueaza controale pentru identificarea lucrarilor de constructii executate fara autorizatie de construire sau desfiintare, dupa caz, inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu;
b) efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizatia de executare a lucrarilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale;
c) verifica respectarea normelor legale privind afisajul publicitar, afisajul electoral si orice alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfasurare a activitatii economice;
d) participa la actiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a constructiilor efectuate fara autorizatie pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor institutii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protectiei perimetrului si a libertatii de actiune a personalului care participa la aceste operatiuni specifice;
e) constata, dupa caz, conform atributiilor stabilite prin lege, contraventiile privind disciplina in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii si inainteaza procesele-verbale de constatare a contraventiilor, in vederea aplicarii sanctiunii, sefului compartimentului de specialitate care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, dupa caz, presedintelui consiliului judetean, primarului unitatii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza de competenta s-a savarsit contraventia sau persoanei imputernicite de acestia.
Art. 9 
In domeniul protectiei mediului, politia locala are urmatoarele atributii:
a) controleaza respectarea prevederilor legale privind conditiile de ridicare, transport si depozitare a deseurilor menajere si industriale;
b) sesizeaza autoritatilor si institutiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonica;
c) participa la actiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave si a epizootiilor;
d) identifica bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale ori a altor institutii/servicii publice de interes local si aplica procedurile legale pentru ridicarea acestora;
e) verifica igienizarea surselor de apa, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
f) verifica asigurarea salubrizarii strazilor, a cailor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, indepartarea zapezii si a ghetii de pe caile de acces, dezinsectia si deratizarea imobilelor;
g) verifica existenta contractelor de salubrizare incheiate de catre persoane fizice sau juridice, potrivit legii; h) verifica ridicarea deseurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, in conformitate cu graficele stabilite;
i) verifica si solutioneaza, potrivit competentelor specifice ale autoritatilor administratiei publice locale, sesizarile cetatenilor privind nerespectarea normelor legale de protectie a mediului si a surselor de apa, precum si a celor de gospodarire a localitatilor;
j) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specifice realizarii atributiilor prevazute la lit. a)�i), stabilite in sarcina autoritatilor administratiei publice locale.
Art. 10 
In domeniul activitatii comerciale, politia locala are urmatoarele atributii:
a) actioneaza pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului stradal si a activitatilor comerciale, respectiv a conditiilor si a locurilor stabilite de autoritatile administratiei publice locale;
b) verifica legalitatea activitatilor de comercializare a produselor desfasurate de operatori economici, persoane fizice si juridice autorizate si producatori particulari in pietele agroalimentare, targuri si oboare, precum si respectarea prevederilor legale de catre administratorii pietelor agroalimentare;
c) verifica existenta la locul de desfasurare a activitatii comerciale a autorizatiilor, a aprobarilor, a documentelor de provenienta a marfii, a buletinelor de verificare metrologica pentru cantare, a avizelor si a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale;
d) verifica respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
e) verifica respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare si a locurilor de comercializare a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice;
f) verifica respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si functionare al operatorilor economici;
g) identifica marfurile si produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unitatii administrativ-teritoriale si pe raza sectoarelor municipiului Bucuresti sau pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale ori a altor servicii/institutii de interes local si aplica procedurile legale de ridicare a acestora;
h) verifica respectarea regulilor si normelor de comert si prestari de servicii stabilite prin acte normative in competenta autoritatilor administratiei publice locale;
i) coopereaza si acorda sprijin autoritatilor de control sanitar, de mediu si de protectie a consumatorilor in exercitarea atributiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
j) verifica respectarea obligatiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afisarea preturilor, a produselor comercializate si a serviciilor si sesizeaza autoritatile competente in cazul in care identifica nereguli;
k) verifica si solutioneaza, in conditiile legii, petitiile primite in legatura cu actele si faptele de comert desfasurate in locuri publice cu incalcarea normelor legale;
l) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specifice realizarii atributiilor prevazute la lit. a)�j), stabilite in sarcina autoritatilor administratiei publice locale.
Art. 11 
In domeniul evidentei persoanelor, politia locala are urmatoarele atributii:
a) inmaneaza cartile de alegator persoanelor la implinirea varstei de 18 ani;
b) coopereaza cu alte autoritati competente in vederea verificarii, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, daca solicitarea este justificata prin necesitatea indeplinirii unei atributii prevazute de lege, cu respectarea reglementarilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
c) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, inclusiv asupra obligatiilor pe care le au persoanele prevazute la art. 37 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) coopereaza cu serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor pentru punerea in legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor cu varsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate.
Art. 12 
In cazul infractiunilor flagrante, personalul politiei locale imobilizeaza faptuitorul, ia masuri pentru conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizeaza imediat organele competente si preda faptuitorul, pe baza de procesverbal, in vederea continuarii cercetarilor.
Art. 13 
In cazul executarii in comun cu unitatile/structurile Politiei Romane sau cu cele ale Jandarmeriei Romane a unor misiuni in domeniul mentinerii sau asigurarii ordinii publice ori pentru dirijarea circulatiei rutiere, efectivele politiei locale actioneaza sub coordonarea directa a Politiei Romane sau a Jandarmeriei Romane, dupa caz.

Capitolul IV – Statutul personalului politiei locale
Art. 14 
(1) Personalul politiei locale este compus din:
a) functionari publici care ocupa functii publice specifice de politist local;
b) functionari publici care ocupa functii publice generale;
c) personal contractual.
(2) Pot ocupa functii publice specifice de politist local functionarii publici care indeplinesc atributii de natura celor prevazute la art. 6, cu exceptia art. 6 lit. h), si la art. 7�11.
(3) Personalul din cadrul politiei locale care indeplineste atributiile prevazute la art. 6 lit. h) are statut de personal contractual.
(4) Incadrarea in clase si pe grade profesionale a functiei publice specifice de politist local se face conform prevederilor referitoare la functiile publice generale din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 15 
?eful politiei locale si adjunctul acestuia sunt numiti in functia de conducere in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 16 
(1) Raporturile de serviciu ale politistilor locali si ale functionarilor publici care ocupa functii publice generale se stabilesc, se modifica, se suspenda si inceteaza in conditiile stabilite potrivit prevederilor prezentei legi si ale Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Raporturile de munca ale personalului contractual din cadrul politiei locale se stabilesc, se modifica, se suspenda si inceteaza in conditiile prevazute de legislatia muncii, iar cele ale personalului contractual cu atributii in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local si cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 17 
(1) In timpul serviciului, politistii locali si personalul contractual din politia locala cu atributii in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local poarta uniforma si exercita atributiile prevazute in fisa postului, potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Politistul local este investit cu exercitiul autoritatii publice, pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor si a indatoririlor de serviciu, in limitele competentelor stabilite prin lege, si beneficiaza de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.
Art. 18 
(1) Dupa numirea in functie, politistii locali care au atributii in domeniul ordinii si linistii publice, precum si cei cu atributii in domeniul circulatiei rutiere, proveniti din structurile politiei comunitare sunt obligati ca, in termen de 5 ani, sa urmeze un program de formare initiala organizat intr-o institutie de invatamant din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Dupa numirea in functie, politistii locali care au atributii in domeniul ordinii si linistii publice, precum si cei cu atributii in domeniul circulatiei rutiere, selectionati ulterior operationalizarii structurilor politiei locale, in conditiile art. 3 alin. (1), precum si cei selectionati in vederea incadrarii posturilor structurilor de politie locala infiintate in conditiile art. 3 alin. (2) sunt obligati ca, in termen de un an, sa urmeze un program de formare initiala organizat intr-o institutie de invatamant din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) politistii locali care provin din structurile de ordine si siguranta publica ale Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cei care au urmat un program de pregatire initiala intr-o institutie de invatamant din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
(4) Durata programelor de formare prevazute la alin. (1) si (2) este de minimum 3 luni.
(5) Finalizarea programelor de formare prevazute la alin. (1) si (2) se face prin examen de absolvire, conform planului de invatamant. In urma promovarii examenului, politistii locali obtin un certificat de absolvire eliberat, in conditiile legii, de catre institutia organizatoare.
(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca, dupa expirarea perioadei de 5 ani prevazute la alin. (1), respectiv a celei de un an prevazute la alin. (2), politistul local nu a absolvit programul de formare initiala, acesta este eliberat din functia publica.
(7) Contravaloarea cheltuielilor de scolarizare individuale ale politistilor locali aferente programelor de formare prevazute la alin. (1) si (2) se suporta din bugetul politiei locale sau din bugetul local, dupa caz.
(8) Modul de organizare a programelor de formare prevazute la alin. (1) si (2) si structura programelor de invatamant se stabilesc prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale.
(9) Formarea profesionala a personalului cu atributii in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local se realizeaza in conditiile Legii nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) Conditiile de incadrare pentru personalul din compartimentele responsabile cu protectia mediului si activitatea comerciala, precum si a personalului cu atributii de control pe linia disciplinei in constructii se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare si functionare, pe baza prevederilor legale in domeniu si ale Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale.
Art. 19 
Pentru reprezentarea propriilor interese in relatiile cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, functionarii publici si personalul contractual din politia locala se pot asocia, in conditiile legii.

Capitolul V – Drepturile si obligatiile politistului local
Art. 20 
(1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, politistul local are urmatoarele drepturi principale:
a) sa efectueze control preventiv asupra persoanei si/sau bagajului acesteia in urmatoarele situatii: exista indicii clare ca s-a savarsit, se savarseste sau se pregateste savarsirea unei infractiuni sau persoana participa la manifestari publice organizate in locuri in care este interzis accesul cu arme, produse ori substante periculoase;
b) sa invite la sediul politiei locale persoanele a caror prezenta este necesara pentru indeplinirea atributiilor, prin aducerea la cunostinta, in scris, a scopului si a motivului invitatiei;
c) sa solicite sprijinul cetatenilor pentru identificarea, urmarirea si prinderea persoanelor care au comis fapte de natura penala sau contraventionala;
d) sa poarte si sa foloseasca, in conditiile prezentei legi si numai in timpul serviciului, armamentul, munitia si celelalte mijloace de aparare si interventie din dotare;
e) sa circule gratuit, pe baza legitimatiei de serviciu, in timpul serviciului, in zona de competenta, cu mijloacele de transport in comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi indeplinite altfel;
f) sa foloseasca forta, in conditiile legii, proportional cu starea de fapt care justifica utilizarea acesteia, in cazul nerespectarii dispozitiilor pe care le-a dat in exercitarea atributiilor de serviciu;
g) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor care incalca dispozitiile legale ori sunt indicii ca acestea pregatesc sau au comis o fapta ilegala;
h) sa conduca la sediul politiei locale sau al unitatilor/ structurilor teritoriale ale Politiei Romane pe cei care prin actiunile lor pericliteaza integritatea corporala, sanatatea sau viata persoanelor, ordinea publica ori alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii. Verificarea situatiei acestor categorii de persoane si luarea masurilor legale, dupa caz, se realizeaza in cel mult 12 ore din momentul depistarii, ca masura administrativa.
(2) Pentru exercitarea atributiilor de serviciu, politistii locali au acces, in conditiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administratiei si Internelor. In acest scop, politia locala sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, dupa caz, si structurile abilitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor incheie protocoale de colaborare in care se reglementeaza infrastructura de comunicatii, masurile de securitate, protectie si de asigurare a confidentialitatii datelor, nivelul de acces si regulile de folosire.
Art. 21 
(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local este obligat:
a) sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, prevazute de Constitutia Romaniei, republicata, si de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale;
b) sa respecte principiile statului de drept si sa apere valorile democratiei;
c) sa respecte prevederile legilor si ale actelor administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale;
d) sa respecte si sa aduca la indeplinire ordinele si dispozitiile legale ale sefilor ierarhici;
e) sa respecte normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege;
f) sa isi decline, in prealabil, calitatea si sa prezinte insigna de politist si legitimatia de serviciu, cu exceptia situatiilor in care rezultatul actiunii este periclitat. La intrarea in actiune sau la inceputul interventiei ce nu sufera amanare, politistul local este obligat sa se prezinte, iar dupa incheierea oricarei actiuni sau interventii sa se legitimeze si sa declare functia si unitatea de politie locala din care face parte;
g) sa intervina si in afara orelor de program, in limita mijloacelor aflate la dispozitie, pentru exercitarea atributiilor de serviciu, in raza teritoriala de competenta, cand ia la cunostinta de existenta unor situatii care justifica interventia sa;
h) sa se prezinte de indata la sediul politiei locale sau acolo unde este solicitat, in situatii de catastrofe, calamitati ori tulburari de amploare ale ordinii si linistii publice sau alte asemenea evenimente, precum si in cazul instituirii starii de urgenta ori a starii de asediu sau in caz de mobilizare si de razboi;
i) sa respecte secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite in timpul desfasurarii activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea acestora;
j) sa manifeste corectitudine in rezolvarea problemelor personale, in asa fel incat sa nu beneficieze si nici sa nu lase impresia ca beneficiaza de datele confidentiale obtinute in calitatea sa oficiala.
(2) Politistului local ii este interzis:
a) sa faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori sa desfasoare propaganda in favoarea acestora;
b) sa exprime opinii sau preferinte politice la locul de munca sau in public;
c) sa participe la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau orice alte intruniri cu caracter politic;
d) sa adere la secte, organizatii religioase sau la orice alte organizatii interzise de lege;
e) sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitati de comert ori sa participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu exceptia calitatii de actionar;
f) sa exercite activitati de natura sa lezeze onoarea si demnitatea politistului local sau a institutiei din care face parte;
g) sa detina orice alta functie publica sau privata pentru care este salarizat, cu exceptia functiilor didactice din cadrul institutiilor de invatamant, a activitatilor de cercetare stiintifica si creatie literar-artistica;
h) sa participe la efectuarea oricarei forme de control in vreo entitate publica sau privata, in cazul in care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natura contrara activitatii specifice de politie;
i) sa provoace suferinte fizice sau psihice unor persoane, in scopul obtinerii de la acestea ori de la o terta persoana de informatii sau marturisiri;
j) sa primeasca, sa solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori sa faca sa i se promita, pentru sine sau pentru altii, in considerarea calitatii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;
k) sa rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de sefii ierarhici sau sa intervina pentru solutionarea unor asemenea cereri, in scopurile prevazute la lit. j);
l) sa colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
m) sa redacteze, sa imprime sau sa difuzeze materiale ori publicatii cu caracter politic, imoral sau ilegal.
(3) Politistul local cu functie de conducere raspunde pentru ordinele si dispozitiile date subordonatilor. El este obligat sa verifice daca acestea au fost transmise si intelese corect si sa controleze modul de aducere la indeplinire.
(4) Politistul local cu functie de conducere este obligat sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii politiei locale in care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor.
(5) Politistul local raspunde, in conditiile legii, pentru modul in care isi exercita atributiile de serviciu. Incalcarea de catre politistul local a atributiilor de serviciu angajeaza raspunderea sa disciplinara, patrimoniala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.
(6) Politistul local are obligatia sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului politiei locale si/sau autoritatilor publice.
Art. 22 
In indeplinirea atributiilor prevazute de prezenta lege, personalul politiei locale isi exercita competenta pe raza unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde isi desfasoara activitatea.
Art. 23 
Pentru contributii deosebite la apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor si la prevenirea faptelor antisociale, pentru indeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu, politistilor locali li se pot acorda recompense morale sau materiale, in conditiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale.

Capitolul VI – Folosirea mijloacelor din dotare si uzul de arma
Art. 24 
(1) Pentru descurajarea, impiedicarea si neutralizarea actiunilor agresive ale persoanelor care tulbura ordinea si linistea publica, actiuni ce nu au putut fi inlaturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace, politistii locali pot folosi arme neletale destinate pentru autoaparare, bastoane din cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie electrostatica, dispozitive cu substante iritant-lacrimogene si paralizante, catuse, caini de serviciu, precum si alte mijloace de imobilizare care nu pun in pericol viata sau nu produc o vatamare corporala grava.
(2) Mijloacele prevazute la alin. (1) pot fi folosite impotriva persoanelor care:
a) intreprind actiuni care pun in pericol integritatea corporala, sanatatea sau bunurile altor persoane;
b) blocheaza, in afara conditiilor legii, caile publice de circulatie, incearca sa patrunda, patrund fara drept sau refuza sa paraseasca sediile autoritatilor publice, ale partidelor politice, ale institutiilor si organizatiilor de interes public ori privat, pericliteaza in orice mod integritatea sau securitatea acestora ori a personalului sau tulbura desfasurarea normala a activitatii;
c) ultragiaza persoanele cu functii ce implica exercitiul autoritatii publice;
d) se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, indeplinirii solicitarilor legale ale politistilor locali, numai daca exista o temere legitima ca prin actiunile lor pot pune in pericol integritatea corporala sau viata politistilor locali.
(3) Folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1) impotriva participantilor la actiunile agresive se va face in mod gradual, dupa avertizarea prealabila asupra utilizarii unor asemenea mijloace si acordarea timpului necesar pentru incetarea actiunilor si conformarea la solicitarile legale ale politistilor locali. Orice actiune in public se face prin anuntare: �Politia!�.
(4) Folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1) nu trebuie sa depaseasca nevoile reale pentru impiedicarea sau neutralizarea actiunilor agresive.
Art. 25 
(1) Politistul local dotat cu arme letale de aparare si paza poate face uz de arma in caz de legitima aparare, stare de necesitate potrivit legii ori pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.
(2) Personalul contractual care desfasoara activitati de paza, dotat cu arme letale de aparare si paza, poate face uz de arma in caz de legitima aparare ori stare de necesitate potrivit legii.
(3) In sensul prezentei legi, prin uz de arma se intelege tragerea cu arma letala de aparare si paza asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor.
(4) Atunci cand folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrangere nu a dat rezultate, politistul local poate face uz de arma in indeplinirea atributiilor de serviciu, in urmatoarele situatii:
a) pentru asigurarea apararii oricarei persoane impotriva unor violente iminente, prin care se poate provoca moartea sau ranirea grava ori care constituie amenintare grava asupra vietii sau integritatii corporale a unei persoane;
b) pentru imobilizarea unei persoane care, dupa comiterea unei infractiuni prin violenta, se opune sau incearca sa fuga, iar ramanerea acesteia in stare de libertate poate pune in pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor.
(5) Uzul de arma se face numai dupa somatia �Politia, stai!�. In caz de nesupunere, se someaza din nou prin cuvintele: �Stai, ca trag!�. Daca cel in cauza nu se supune nici de aceasta data, se someaza prin tragerea focului de arma in sus, in plan vertical.
(6) In cazul in care, dupa executarea somatiei legale, potrivit alin. (5), persoana in cauza nu se supune, se poate face uz de arma impotriva acesteia.
(7) Uzul de arma, in conditiile si in situatiile prevazute de alin. (4)�(6), se face in asa fel incat sa duca la imobilizarea celor impotriva carora se foloseste arma, tragandu-se, pe cat posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea mortii acestora.
(8) In cazurile de legitima aparare sau stare de necesitate se pot folosi armele letale de aparare si paza, fara somatie, daca nu exista timpul necesar pentru aceasta.
Art. 26 
Fiecare situatie in care s-a facut uz de arma se raporteaza de urgenta ierarhic. De indata ce va fi posibil, raportul se intocmeste in scris. Daca in urma uzului de arma s-a produs moartea sau vatamarea unei persoane, fapta se comunica de indata procurorului competent, potrivit legii.
Art. 27 
(1) Se interzice folosirea mijloacelor prevazute la art. 24 si 25:
a) impotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcina si a persoanelor cu semne vizibile de invaliditate, cu exceptia cazurilor in care acestia savarsesc un atac armat sau in grup, care pune in pericol viata ori integritatea corporala a persoanei;
b) in situatiile in care s-ar primejdui viata altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spatiul aerian sau apele nationale ale unui stat vecin.
(2) Folosirea mijloacelor prevazute la art. 24 si 25 pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, in conditiile si in situatiile prevazute de prezenta lege, inlatura caracterul penal al faptei.
(3) Persoanelor ranite li se da primul ajutor si se iau imediat masuri pentru acordarea ingrijirilor medicale.

Capitolul VII – Atributiile autoritatilor administratiei publice locale in privinta organizarii si functionarii politiei locale
Art. 28 
(1) La nivelul fiecarei comune, al fiecarui oras, municipiu si sector al municipiului Bucuresti unde functioneaza politia locala se organizeaza si functioneaza comisia locala de ordine publica, prin hotarare a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, denumita in continuare comisia locala, care este un organism cu rol consultativ.
(2) Comisia locala este constituita, dupa caz, din: primar, respectiv primarul general in cazul municipiului Bucuresti, seful unitatii/structurii teritoriale a Politiei Romane sau reprezentantul acestuia, seful politiei locale, secretarul unitatii administrativteritoriale si 3 consilieri locali, respectiv consilieri generali in cazul municipiului Bucuresti, desemnati de autoritatea deliberativa.
(3) Sedintele comisiei locale sunt conduse de primar, respectiv de primarul general in cazul municipiului Bucuresti.
(4) Modul de functionare a comisiei locale se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia, adoptat de consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
Art. 29 
(1) Comisia locala are urmatoarele atributii:
a) asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii in domeniul ordinii si al sigurantei publice la nivelul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
b) avizeaza proiectul regulamentului de organizare si functionare a politiei locale;
c) elaboreaza proiectul planului de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe care il actualizeaza anual;
d) analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice la nivelul unitatii/subdiviziunii administrativteritoriale si face propuneri pentru solutionarea deficientelor constatate si pentru prevenirea faptelor care afecteaza climatul social;
e) evalueaza cerintele specifice si face propuneri privind necesarul de personal al politiei locale;
f) prezinta autoritatii deliberative rapoarte anuale asupra modului de indeplinire a prevederilor planului de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. In baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autoritatilor administratiei publice locale initierea unor proiecte de hotarari prin care sa se previna faptele care afecteaza climatul social.
(2) Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atributii in acest sens din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al primarului general al municipiului Bucuresti.
(3) Comisia locala se reuneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau a unei treimi din numarul consilierilor locali/consilierilor generali.
Art. 30 
In privinta organizarii si functionarii politiei locale, autoritatea deliberativa a administratiei publice locale are urmatoarele atributii:
a) aproba regulamentul de organizare si functionare a politiei locale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei legi;
b) stabileste, in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, procedurile si criteriile pentru organizarea concursului, in vederea ocuparii functiei de sef al politiei locale, acolo unde la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu este ocupata functia de sef al politiei comunitare, ca urmare a promovarii concursului organizat in acest scop;
c) stabileste, in conditiile legii, criterii specifice pentru evaluarea activitatii politiei locale;
d) aproba, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru functionarea politiei locale;
e) analizeaza, impreuna cu comisia locala, activitatea politiei locale, in conditiile legii, si stabileste masuri de imbunatatire a activitatii acesteia;
f) stabileste, la propunerea comisiei locale, masurile necesare pentru buna functionare a politiei locale si pentru incadrarea activitatii acesteia in normele si procedurile stabilite de unitatea de reglementare;
g) aproba, la propunerea comisiei locale, planul de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
Art. 31 
(1) In privinta organizarii si functionarii politiei locale, primarul/primarul general al municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
a) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, ale raporturilor de munca ale personalului politiei locale, inclusiv ale sefului acesteia, in cazul organizarii politiei locale in aparatul propriu de specialitate, si numai pentru seful politiei locale si adjunctul acestuia, in situatia organizarii acesteia ca institutie publica de interes local;
b) supune spre aprobare autoritatii deliberative resursele materiale si financiare necesare desfasurarii activitatii politiei locale;
c) indruma, supravegheaza, controleaza si analizeaza activitatea politiei locale, ca serviciu public de interes local;
d) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind organizarea si functionarea politiei locale;
e) evalueaza activitatea politiei locale, potrivit criteriilor specifice stabilite de autoritatea deliberativa a administratiei publice locale;
f) prezinta autoritatii deliberative, anual sau ori de cate ori este necesar, informari privind modul de functionare a politiei locale;
g) supune spre aprobare autoritatii deliberative regulamentul de organizare si functionare a politiei locale;
h) supune spre aprobare autoritatii deliberative procedurile si criteriile pentru organizarea concursului in vederea ocuparii functiei de sef al politiei locale;
i) organizeaza periodic consultari cu membrii comunitatii locale, cu participarea reprezentantilor unitatii/structurii teritoriale a Politiei Romane si ai organizatiilor neguvernamentale, cu privire la prioritatile si activitatea politiei locale;
j) primeste si solutioneaza sesizarile cu privire la deficientele constatate in activitatea politiei locale, precum si cu privire la imbunatatirea activitatii de paza si mentinere a ordinii si linistii publice;
k) imputerniceste, prin dispozitie, politistii locali ca agenti constatatori, in oricare dintre situatiile in care aceasta calitate ii este stabilita, prin acte normative, primarului/primarului general al municipiului Bucuresti.
(2) In cazul politiei locale organizate ca institutie publica de interes local cu personalitate juridica, seful politiei locale, in conditiile legii, numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca ale personalului, cu exceptia sa si a adjunctului sau.
Capitolul VIII – Dotarea si finantarea politiei locale
Art. 32 
(1) Politia locala poate detine, administra si/sau folosi, dupa caz, in conditiile legii, imobile, mijloace de transport personalizate si dotate cu dispozitive de avertizare sonore si luminoase de culoare albastra, mijloace de transport anume destinate transporturilor bunurilor si valorilor dotate potrivit legii, armament, munitie, echipamente si aparatura tehnica specifica, necesare pentru exercitarea atributiilor prevazute de lege.
(2) Proprietatea asupra oricaror bunuri materiale din dotarea politiei locale apartine unitatii administrativ-teritoriale, cu exceptia celor inchiriate, luate in administrare sau in folosinta de la alte entitati publice sau private, dupa caz.
(3) Personalizarea echipamentelor, a mijloacelor, a uniformelor si a insemnelor distinctive ale politiei locale cuprinde obligatoriu denumirea unitatii/subdiviziunii administrativteritoriale pe raza careia se organizeaza si functioneaza.
(4) Politia locala poate constitui, in conditiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale, dispecerate pentru coordonarea activitatii personalului si interventie, cu echipaje proprii, la obiectivele date in competenta.
Art. 33 
(1) Personalul politiei locale este dotat cu uniforma, insemne distinctive si, dupa caz, cu:
a) arme letale de aparare si paza sau arme neletale destinate pentru autoaparare;
b) mijloace individuale de aparare, interventie si imobilizare prevazute la art. 24 alin. (1), in cazul politistilor locali, sau cele prevazute de art. 45 din Legea nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul personalului contractual.
(2) Structurile de politie locala sunt autorizate sa procure si sa detina arme letale de aparare si paza si arme neletale destinate pentru autoaparare, precum si munitia corespunzatoare, pentru inarmarea personalului propriu, in conditiile art. 68 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Politistii locali cu atributii in domeniul asigurarii ordinii si linistii publice care au obtinut certificatul de absolvire a programului de formare initiala prevazut la art. 18 alin. (1) si (2), precum si personalul contractual care desfasoara activitati de paza si care a fost atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi dotati cu arme letale de aparare si paza sau cu arme neletale destinate pentru autoaparare, in vederea desfasurarii activitatilor specifice, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Pana la completarea prin achizitii proprii a intregului necesar de armament si munitii, dotarea politiei locale cu aceste categorii de mijloace tehnice se poate asigura prin inchiriere de la Ministerul Administratiei si Internelor, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, sau de la Ministerul Apararii Nationale, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
(5) Prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale se stabilesc, potrivit legii, normele de dotare, categoriile de personal care sunt dotate cu mijloace individuale de aparare, interventie, imobilizare, armament si munitie, tipurile de arme, portul, modul de pastrare, manipulare, securitate si evidenta ale acestora.
Art. 34 
Drepturile salariale ale personalului politiei locale se stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al primarului general al municipiului Bucuresti.
Art. 35 
In afara drepturilor salariale prevazute la art. 34, politistul local mai are dreptul si la:
a) decontarea cheltuielilor de transport in cazul deplasarii in interesul serviciului;
b) incadrarea activitatii in conditii deosebite, speciale sau alte conditii de munca, potrivit legii;
c) asigurarea de catre consiliul local al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, a asistentei juridice a politistului local pentru fapte savarsite de acesta in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, in conditiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a politiei locale;
d) asigurarea despagubirilor de viata, de sanatate si de bunuri in conditiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale si in limita bugetului aprobat de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
Art. 36 
In cazul decesului unui politist local in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, se acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu 3 salarii de baza avute la data decesului.
Art. 37 
(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local beneficiaza de protectie speciala, in conditiile legii, similara cu a politistului din cadrul Politiei Romane.
(2) Politistul local si membrii familiei sale au dreptul la protectie, in conditiile legii, din partea structurilor specializate ale statului fata de amenintarile sau violentele la care ar putea fi supusi ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
Art. 38 
(1) Politistului local si personalului contractual din politia locala, cu atributii in domeniul pazei bunurilor si obiectivelor de interes local, li se asigura gratuit uniforma si echipamentul de protectie adecvat misiunilor specifice pe care le indeplinesc, iar in cazul in care, ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu, li s-a degradat sau distrus imbracamintea ori alte bunuri personale, au dreptul la despagubiri corespunzatoare.
(2) Uniforma personalului prevazut la alin. (1), forma si continutul insemnelor, precum si ale documentelor de legitimare ale acestuia sunt cele prevazute in Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale.
(3) La incetarea raporturilor de serviciu sau de munca, personalul prevazut la alin. (1) are obligatia de a preda, de indata, uniforma, insemnele, echipamentul de protectie si documentele de legitimare.
(4) Incetarea raporturilor de serviciu ale politistului local din motive imputabile acestuia, in termen de 5 ani de la absolvirea programului de formare initiala prevazut la art. 18 alin. (1) si (2), atrage plata de catre acesta a contravalorii cheltuielilor de scolarizare, proportional cu perioada ramasa.
Art. 39 
(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale politiei locale care functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica se asigura din venituri proprii si subventii de la bugetul local.
(2) In cazul in care politia locala se organizeaza ca un compartiment functional in cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general al municipiului Bucuresti, activitatea acesteia se finanteaza integral din bugetul local.

 

Capitolul IX – Dispozitii finale si tranzitorii
Art. 40 
(1) In vederea operationalizarii structurilor de politie locala infiintate potrivit prevederilor prezentei legi, se pot detasa functionari publici cu statut special, in conditiile Statutului politistului, de la unitatile teritoriale ale Politiei Romane, pana la ocuparea posturilor, pe o perioada de pana la un an.
(2) Numarul functionarilor publici cu statut special detasati se stabileste in urma unei analize comune efectuate de unitatea/structura teritoriala a Politiei Romane si de autoritatile administratiei publice locale respective.
(3) Detasarea functionarilor publici cu statut special se face in baza protocolului incheiat intre consiliul local al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si unitatea/structura teritoriala a Politiei Romane, in conformitate cu prevederile Statutului politistului.
(4) Atributiile functionarilor publici cu statut special, detasati potrivit alin. (1), se stabilesc in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(5) Functionarilor publici cu statut special, detasati de la unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane, li se aplica prevederile Statutului politistului si ale actelor normative care reglementeaza salarizarea si alte drepturi ale politistilor.
Art. 41 
Politia locala din unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale in care aceasta se organizeaza ca institutie publica de interes local cu personalitate juridica preia, in conditiile legii, patrimoniul actualelor structuri de politie comunitara.
Art. 42 
Bugetul politiei locale se stabileste conform reglementarilor in vigoare si se aproba prin hotarare a autoritatii deliberative, la propunerea primarului/primarului general al municipiului Bucuresti.
Art. 43 
(1) Politia locala care are in structura compartimente functionale cu atributii in domeniul circulatiei rutiere incheie protocoale cu administratorul bazei de date, asigura mijloacele tehnice necesare si instruirea personalului destinat acestei activitati, in vederea introducerii in baza de date a punctelor de penalizare aplicate ca urmare a constatarii unor abateri la regimul circulatiei rutiere, in termen de cel mult un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) Pana cand compartimentele prevazute la alin. (1) pun in aplicare masurile prevazute la alin. (1), procesele-verbale de constatare a contraventiilor incheiate de politistii locali cu atributii in domeniul circulatiei rutiere pentru abateri care presupun aplicarea de puncte de penalizare se comunica in termen de 24 de ore, in copie, la unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane, pentru a fi introduse in baza de date, in baza protocolului incheiat intre parti. In municipiul Bucuresti, toate procesele-verbale care cuprind sanctiunile contraventionale complementare, prin aplicarea de puncte de penalizare, in conditiile legislatiei privind circulatia pe drumurile publice, se comunica brigazii de politie rutiera, respectiv sectiilor de politie competente teritoriale, pentru a fi introduse in baza de date.
(3) Structurile de politie locala desemneaza personalul insarcinat cu introducerea punctelor de penalizare in baza de date, care va lucra timp de un an impreuna cu persoanele desemnate din cadrul politiei rutiere, in vederea specializarii.
(4) Politistii locali specializati in domeniul circulatiei rutiere isi exercita atributiile impreuna cu structurile specializate ale Politiei Romane, pe o perioada de un an de la data infiintarii politiei locale in unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala respectiva.
Art. 44 
(1) In situatia in care primarul/primarul general al municipiului Bucuresti apreciaza ca sarcinile ce revin autoritatilor administratiei publice locale pe linie de politie locala nu sunt indeplinite corespunzator sau are indicii/sesizari cu privire la incalcarea prevederilor legale de catre politistii locali, poate solicita prefectului sprijinul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, in vederea efectuarii unui control de specialitate.
(2) Controlul asupra activitatii politiei locale se poate dispune si prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la initiativa acestuia, sau, dupa caz, a prefectului, a directorului general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori a inspectorului-sef al inspectoratului de politie judetean, numai dupa incunostintarea prealabila a primarului/primarului general al municipiului Bucuresti.
(3) Orice control se rezuma strict la asigurarea respectarii principiilor constitutionale si a legalitatii specifice. Rezultatele controlului se transmit primarului/primarului general al municipiului Bucuresti si se prezinta in proxima sedinta a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
Art. 45 
(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
(2) In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Administratiei si Internelor elaboreaza, cu consultarea structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, Regulamentulcadru de organizare si functionare a politiei locale, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
(3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 878 din 27 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 20 si 21 referitoare la serviciile publice destinate asigurarii pazei obiectivelor de interes judetean.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.