Primar


PRIMAR
: BALAN MIHAI
Telefon: 0232 294 120; interior 12
E-mail: primar@primariabarnova.ro

CV: descarcă document
Declaratie de avere: descarcă document
Declaratie de interese: descarcă document

 

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PRIMARULUI

potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ

Articolul 109
Reprezentarea în justitie a unitatilor administrativ-teritoriale

(1) Reprezentarea în justitie a unitatilor administrativ-teritoriale se asigura de catre primar sau de catre presedintele consiliului judetean.
(2) Primarul sau presedintele consiliului judetean sta în judecata în calitate de reprezentant legal al unitatii administrativ-teritoriale, pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale acesteia, si nu în nume personal.
(3) Atributia de reprezentare în justitie poate fi exercitata în numele primarului sau, dupa caz, al presedintelui consiliului judetean de catre consilierul juridic din aparatul de specialitate ori de catre un avocat angajat în conditiile legii.
(4) Cheltuielile de judecata sau, dupa caz, despagubirile stabilite pe baza hotarârilor judecatoresti definitive se suporta/se fac venit de la/la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale. Cheltuielile de judecata cuprind toate sumele cheltuite din bugetul local.

Articolul 151
Mandatul primarului

(1) Mandatul primarului este de 4 ani.
(2) Durata mandatului constituie vechime în munca si în specialitatea studiilor absolvite.
(3) Mandatul primarului prevazut la alin. (1) se exercita pâna la depunerea juramântului de catre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, în caz de razboi, calamitate naturala, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

Sectiunea a 2-a
Rolul si atributiile primarului

Articolul 154
Rolul primarului

(1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui României, a ordonantelor si hotarârilor Guvernului, a hotarârilor consiliului local. Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotarârilor consiliului judetean, în conditiile legii.
(2) Pentru punerea în aplicare a activitatilor date în competenta sa prin actele prevazute la alin. (1), primarul are în subordine un aparat de specialitate.
(3) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale încadrate cu functionari publici si personal contractual.
(4) Primarul conduce institutiile publice de interes local, precum si serviciile publice de interes local.
(5) Primarul participa la sedintele consiliului local si are dreptul sa îsi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum si de a formula amendamente de fond sau de forma asupra oricaror proiecte de hotarâri, inclusiv ale altor initiatori. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, în mod obligatoriu, în procesul-verbal al sedintei.
(6) Primarul, în calitatea sa de autoritate publica executiva a administratiei publice locale, reprezinta unitatea administrativ-teritoriala în relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice române si straine, precum si în justitie.

Articolul 155
Atributiile primarului

(1) Primarul îndeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

 1. a) atributii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în conditiile legii;
 2. b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
  c) atributii referitoare la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale;
  d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor, de interes local;
  e) alte atributii stabilite prin lege.
  (2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:
 3. a) îndeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil;
  b) îndeplineste atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamântului;
  c) îndeplineste alte atributii stabilite prin lege.
  (3) În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:
 4. a) prezinta consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, care se publica pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale în conditiile legii;
  b) participa la sedintele consiliului local si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea în bune conditii a acestora;
  c) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
  d) elaboreaza, în urma consultarilor publice, proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, le publica pe site-ul unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.
  (4) În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:
 5. a) exercita functia de ordonator principal de credite;
  b) întocmeste proiectul bugetului unitatii administrativ-teritoriale si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local, în conditiile si la termenele prevazute de lege;
  c) prezinta consiliului local informari periodice privind executia bugetara, în conditiile legii;
  d) initiaza, în conditiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi si emiterea de titluri de valoare în numele unitatii administrativ-teritoriale;
  e) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât si a sediului secundar.
  (5) În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:
 6. a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
  b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
  c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea în concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 129 alin. (6) si (7);
  d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului furnizarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 129 alin. (6) si (7), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
  e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, în conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
  f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
  g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege si alte acte normative, ulterior verificarii si certificarii de catre compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularitatii, legalitatii si de îndeplinire a cerintelor tehnice;
  h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeana în domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
  (6) Primarul desemneaza functionarii publici anume împuterniciti sa duca la îndeplinire obligatiile privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, în conditiile Legii 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (7) Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale si judetene.
  (8) Numirea conducatorilor institutiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în conditiile partii a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, dupa caz.

Articolul 156
Atributiile primarului în calitate de reprezentant al statului

(1) În exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensamânt, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului în comuna, în orasul sau în municipiul în care a fost ales.
(2) În aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, în conditiile legii, sprijinul conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.