Home » Consiliul local » Sedinte HCL » Hotărâri » Hotărâri 2018

Hotărâri 2018

Arhivă: 20112012201320142015 | 20162017 | 20182019

Atașamente

File Description
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 185 din 20.12.2018 aprobare PUZ și RLU pentru introducerea terenului în intravilan în scopul realizării de construcții colective, individuale, cuplate sau înșiruite pentru suprafața de teren de 2000 mp, număr cadastral 68661, beneficiar Selig Paul și Selig Cristina Simona
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 184 din 20.12.2018 aprobarea previziunii bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv bugetul de venituri proprii si subventii pentru anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 183 din 20.12.2018 aprobarea previziunii bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv bugetul de venituri proprii si subventii pentru anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 182 din 20.12.2018 aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV anul 2018
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 181 din 20.12.2018 aprobarea încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate de la 1 ianuarie 2019 cu SC Salubris SA Iaşi pentru 12 luni sau înainte de acest termen în cazul intrării efective în activitate a prestatorului delegat de către ADIS
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 180 din 20.12.2018 aprobarea stabilirii taxelor pentru închirierea bunurilor către S.C. ,,Servicii Publice Bîrnova’’ S.R.L., societate comercială de drept privat şi interes local, cu asociat unic Comuna Bîrnova, cu sediul în comuna Bîrnova, sat Bîrnova, judetul Iasi, strada Grigore Ghica Vodă al II lea, nr. 8C, potrivit anexei I
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 179 din 20.12.2018 aprobarea și însușirea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al SC Servicii Publice Bîrnova SRL
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 178 din 20.12.2018 aprobarea inițierii procedurii de inventariere bunuri domeniul public și privat al UAT Bîrnova și numirii Comisiei de inventariere şi casare a bunurilor mobile şi imobile aparţinând Unităţii Administrativ Teritoriale Bîrnova începând cu data de 20.11.2018
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 177 din 20.12.2018 aprobarea alocarii sumei de 15.000 lei (cincisprezecemii) din bugetul local de venituri/cheltuieli al comunei Bîrnova pe anul 2018 pentru cumpărarea de dulciuri la cei 355 preşcolari şi elevi de la unităţile de învăţământ de pe raza comunei Bîrnova cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2018
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 176 din 20.12.2018 aprobarea completarii Hotărârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 167 din 23.11.2018
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 175 din 20.12.2018 prelungirea valabilităţii Planului urbanistic general al Comunei Bîrnova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 49/1999 până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general și a valabilităţii Planului urbanistic general al Comunei Bîrnova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 28/2004 până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 174 din 20.12.2018 aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV anul 2018 potrivit Dispoziției primarului comunei Bîrnova cu nr. 325 din 27.11.2018
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 173 din 20.12.2018 acordare mandat special reprezentantului Comunei Bîrnova în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi – ARSACIS să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, în numele şi pe seama Comunei Bîrnova modificarea prin Actul Adițional nr. 29 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și SC APAVITAL SA
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 172 din 20.12.2018 acordare mandat special reprezentantului UAT Bîrnova în Adunarea Generală a Asociaţilor Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS, să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, în numele şi pe seama UAT Bîrnova, aderarea Comunei Stănița-jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, precum și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, conform Actului Adiţional nr. 27, respectiv nr. 28
pdf Hotararea Consiliului Local Bîrnova 171 din 20.12.2018 alegere nou președinte de ședință
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 170 din 23.11.2018 Privind aprobarea previziunii bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv bugetul de venituri proprii si subventii pentru anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 169 din 23.11.2018 Privind aprobarea completării și modificării Planului de achiziții publice al Comunei Bîrnova pentru anul 2018 al Comunei potrivit anexei 1
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 167 din 23.11.2018 Privind aprobarea stabilirii impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 168 din 23.11.2018 Privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită asupra lotului în suprafață de 250 mp, atribuit conform Legii nr. 15/2003 cu modificările ulterioare, dlui Manole Neculai-Gabriel prin Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 49 din 31.08.2006 urmare a solicitării acestuia și neînceperii costrucției în termen de 1 an de la atribuire-2006
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 166 din 23.11.2018 Privind aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în județul Iași, potrivit Anexei nr. 1
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 165 din 23.11.2018 Privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli, pe trim. IV anul 2018
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 164 din 23.11.2018 Privind aprobarea diminuării, suprafețelor de teren din anexa 1, domeniul privat a Hotărârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 31 din 28.02.2017 poziția 34 în sensul punerii la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar și modificării anexei 2 ce cuprinde bunurile din domeniul public al UAT Bîrnova aprobată prin Hotarârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 31 din 28.02.2017, în sensul completării amplasamentului poziției 173, al anexei 2 al Hotărârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 31 din 28.02.2017 și cu P 20/1
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 163 din 23.11.2018 Privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Comuna Bîrnova și Asociația ”Agapia”, în vederea finanțării proiectului ”Logopedia pentru toți ”,în valoare de 2.500 lei/lunar, pe o perioadă de 12 luni, începând cu 1 ianuarie 2019
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 162 din 23.11.2018 Privind aprobarea contractarii de la Banca Patri Bank SA a unui împrumut în valoare de 717.184,41 lei, cu o maturitate de maximum 48 luni
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 161 din 23.11.2018 Privind aprobarea acordării mandatului special reprezentantului UAT BÎRNOVA în Adunarea Generală a Asociaţilor Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS, să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, în numele şi pe seama UAT BÎRNOVA, aderarea Comunei Ion Creangă-jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, precum și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, conform Actului Adiţional nr. 25, respectiv nr. 26
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 160 din 23.11.2018 Privind aprobarea utilizării domeniului public al UAT Bîrnova pentru branșament utilități
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 158 din 30.10.2018 Privind aprobarea scoaterii din evidența fiscală a persoanelor juridice radiate din ONRSC IASI
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 157 din 30.10.2018 Privind aprobarea cheltuirii sumei de 1.544,78 mii lei din excedentul bugetului local de venituri si cheltuieli al anului 2017
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 156 din 30.10.2018 Privind aprobare însușire raport privind activitatea SC Riva Systems SRL urmare a serviciilor de consultanță management prestate în baza contractului nr. 4441/17.04.2015 la execuția lucrărilor la obiectivul "Modernizare drumuri sătești în comuna Bîrnova, județul Iași" lucrare recepționată în anul 2016
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 155 din 30.10.2018 Privind aprobare însușire punct de vedere al SC Expert Grup SRL realizatorul Proiectului Tehnic cu nr. 2763/2016 legat de măsura reprezentanților Curții de Conturi potrivit căruia dacă la achiziția publică se achiziționează lămpi cu fluxul luminos conform proiectului dar de puteri mai mici, atunci rezultă o calitate superioară achiziției, led-urile având eficiență energetică superioară
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 154 din 30.10.2018 Privind aprobare stabilire taxă diferențiată pentru acces autovehicole cu greutate/tonaj mai mare decât maxima admisă pe sectorul de drum în cuantum de 30 lei/mașină drum pamânt, 50 lei/mașină drum pietruit și 80 lei/mașină drum asfaltat
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 153 din 30.10.2018 Privind aprobarea modificarii statutului si actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Codrii Iasilor” în sensul actualizarea datelor de identificare ale reprezentantilor legali ai membrilor fondatori, înfiintarea unui compartiment de audit la nivelul Asociației, alegerea membrilor Consiliului Director precum și condițiile ce se impun a fi indeplinite pentru aderarea de noi membri în Asociație
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 152 din 30.10.2018 Privind aprobare completare liste inventar domeniul privat și public al UAT Bîrnova
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 148 din 30.10.2018 Privind aprobare însușire raport de evaluare pentru vânzarea suprafeței de teren de 300 mp din domeniul privat al UAT Bîrnova aferentă magazinului FederalCoop, scoaterea la vânzare a suprafeţei de teren, aprobarea caietului de sarcini, constituirea Comisiei de licitație
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 147 din 30.10.2018 Privind aprobare subvenţionare 50% transport elevi clasele pregătitoare, I-XII zi şi studenţi pe traseul Bîrnova-Iaşi şi retur anul școlar 2018/2019
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 146 din 30.10.2018 Privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare și caietului de sarcini pentru vânzarea terenului în suprafața de 93 mp, constituire comisie licitație
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 145 din 30.10.2018 Privind aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli, pe trim. IV anul 2018
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 144 din 30.10.2018 Privind retragere drept folosință gratuită lot în suprafață de 250 mp, atribuit conform Legii nr. 15/2003 cu modificările ulterioare dnei Rusu Maria prin HCL nr. 78 din 26.08.2009, urmare a neînceperii costrucției în termen de 1 an de la atribuire-2009 și dlui Ignat Costel prin HCL nr. 12 din 30.01.2007, urmare a neînceperii costrucției în termen de 1 an de la atribuire-2007
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 142 din 30.10.2018 Privind avizare PUZ "Întocmire PUZ -introducere teren în intravilan pentru construire sala de sport" pentru terenul în suprafață de 5000 mp, nr. cadastral 69776 beneficiar Comuna Bîrnova
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 141 din 30.10.2018 privind avizare PUZ "Întocmire PUZ și RLU-introducere teren în intravilan pentru construire locuințe înșiruite și funcțiuni complementare" pentru terenul în suprafață de 909,342 mp, nr. cadastral 2348/18 beneficiar A. G. CONPAL SRL
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova cu nr. 149 din 30.10.2018 Privind aprobare contractare împrumut în cuantum de 334.006 lei de la Ministerul Finantelor pentru pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova cu nr. 150 din 30.10.2018 Privind aprobare contractare împrumut în cuantum de 137.634,94 lei de la Banca Patri Bank SA pentru plata cheltuieli curente ale Primăriei Comunei Bîrnova pe o perioadă de până la 24 luni
pdf Hotararea Consiliului Local Birnova nr. 151 din 30.10.2018 Privind aprobarea aprobare contractare împrumut în cuantum de 865.254,08 lei de la Banca Patri Bank SA pentru plata cheltuieli investiții ale Primăriei Comunei Bîrnova pe o perioadă de până la 84 luni
pdf Hotararea Consiliului Local nr 139 din 28.09.2018 privind completarea și modificarea Planului de achiziții publice al Comunei Bîrnova pentru anul 2018 al Comunei potrivit anexei 1
pdf Hotararea Consiliului Local nr 138 din 28.09.2018 privind aprobare "PUZ și RLU introducere teren în intravilan pentru scopul construirii de locuințe individuale colective" întocmit pentru terenul cu nr. Cadastral 894/3/1/1/4, 894/3/1/1/1, 894/3/1/1/3 suprafața de teren de 4391 mp beneficiari Jacotă Florin, Jacotă Corina, Jacotă Garofița, Jacotă Florentina, Caluțu Zamfira, Calutu Maricel, Arama Adrian Vasile
pdf Hotararea Consiliului Local nr 137 din 28.09.2018 privind aprobare închiriere spaţiul din Clădirea Căminului Cultural din satul Păun în vederea exercitării unor activităţi activități recreative, distractive, petreceri copii
pdf Hotararea Consiliului Local nr 136 din 28.09.2018 aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită asupra lotului în suprafață de 250 mp amplasata în T 6, P 504/31, atribuit conform Legii nr. 15/2003 cu modificările ulterioare, dnei Donici Maria prin Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 16 din 18.05.2004, urmare a neînceperii costrucției în termen de 1 an de la atribuire-2004 și asupra lotului în suprafață de 250 mp amplasata în T 57, P 3392/5/3, atribuit conform Legii nr. 15/2003 cu modificările ulterioare, dlui Stoicescu Constantin prin Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 60 din 18.10.2005, urmare a neînceperii costrucției în termen de 1 an de la atribuire-2005
pdf Hotararea Consiliului Local nr 135 din 28.09.2018 aprobarea utilizării domeniului public al UAT Bîrnova pentru branșament utilități: beneficiari Baciu Andrei-Neculai, Baciu Andreea, Mihoc Lidia, Tanasuca Eugen Victor, Tanasuca Veronica, Comuna Bîrnova, Hantelman Sigfrid Horst, Bailau Claudiu Nicolae și Bailau Monica, Pantaru Constantin
pdf Hotararea Consiliului Local nr 134 din 28.09.2018 aprobare preluare în domeniul public al UAT Bîrnova, cu titlu gratuit, a rețelei de apă realizate potrivit proiectului cu nr. 5/2018 în lungime de 50 ml, amlasată în sat Păun, str. Colina Păunului executată de beneficiarul Stratulat-Petercă Emma-Cecilia
pdf Hotararea Consiliului Local nr 133 din 28.09.2018 aprobare acordarea unei suprafeţe de până la 1000 mp teren numitului: Nechifor Iustin-Florin și numitei Gearbă Simona-Andreea pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
pdf Hotararea Consiliului Local nr 132 din 28.09.2018 aprobarea de principiu a încheierii unui Acord de parteneriat între Comuna Bîrnova și Municipiul Iași privind rezervația "Locul fosilifer Dealul Repedea" vă comunicăm faptul că, de principiu, suntem de acord cu încheierea unui Acord de parteneriat între Comuna Bîrnova și Municipiul Iași privind rezervația "Locul fosilifer Dealul Repedea", parte integrantă a ariei protejate din cadrul ROSCI10135 Pădurea Bîrnova-Repedea
pdf Hotararea Consiliului Local nr 131 din 28.09.2018 aprobarea punerii la dispozitie a terenului în suprafață de 100 mp, amplasat în sat Păun T 55, P 3321/2, proprietate publica a UAT Bîrnova, în regim de folosinta gratuită pentru realizarea si exploatarea unui retranslator-R4-necesar sistemului de comunicații al Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
pdf Hotararea Consiliului Local nr 130 din 28.09.2018 avizare PUZ "Întocmire PUZ și RLU-introducere teren în intravilan pentru locuințe colective și individuale" pentru terenul în suprafață de 8933 mp, nr. cadastral 69799, 69800, 69797, 69857, 70054, 70055, 69854, 69798, 69856 beneficiari Roșu Constantin-Mircea, Roșu Gabriela-Liliana, Vasiliu-Leiba Ionuț-Grigore, Vasiliu-Leiba Mihaela, Raicea Ionuț-Adrian, Costas Mihaela, Ursache Dragoș-Emil, Ursache Cristina
pdf Hotararea Consiliului Local nr 129 din 28.09.2018 avizare PUZ "Întocmire PUZ și RLU-introducere teren în intravilan în scopul pentru construire case de locuit și funcțiuni complementare" pentru terenul în suprafață de 700 mp, nr. cadastral 60547 beneficiar Stoleru Anca-Roxana
pdf Hotararea Consiliului Local nr 128 din 28.09.2018 aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli, pe trim.IV anul 2018
pdf Hotararea Consiliului Local nr 127 din 28.09.2018 privind alegerea unui nou președinte de ședință
pdf Hotararea nr. 124 din 22 august 2018 aprobare alocare suma de 1000 lei din bugetul local de venituri/cheltuieli al comunei Bîrnova pentu anul 2018 pentru acordare premii participanților în cadrul Proiectului "Vacanțe artistice Bîrnova" ediția a XIII-a
pdf Hotararea nr. 126 din 22 august 2018 aprobare închiriere spațiu în suprafața de 115,71 mp (2 încăperi) din interiorul Căminului Cultural Păun, pe o perioadă de 5 ani, pentru activități recreative, distractive, petreceri copii și întocmire raport evaluare și caiet de sarcini
pdf Hotararea nr. 125 din 22 august 2018 aprobare completare liste inventar domeniul privat al UAT Bîrnova cu suprafața de 93 mp și stabilire destinație, respectiv vânzare și întocmire raport evaluare
pdf Hotararea nr. 123 din 22 august 2018 aprobare proiect „CONSTRUCȚII ȘCOLI” cod Mysmis 125158 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, propritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare nr. apelului de proiecte nr. POR/10/2018/10/ 10.1b/APC/7REGIUNI, aprobarea acordului de parteneriat între MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect şi Comuna Barnova – partener, în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat și valoarea totală a Obiectivului "Școala cu clasele I - IV Paun Bârnova, județ Iasi", în cuantum de 0 lei (inclusiv TVA) – aferentă activităților derulate de Comuna Barnova
pdf Hotararea nr. 122 din 22 august 2018 aprobare retragere drept folosință gratuită lot în suprafață de 250 mp, atribuit conform Legii nr. 15/2003 cu modificările ulterioare dnei Ichim Anișoara prin HCL nr. 52 din 29.08.2012, urmare a neînceperii costrucției în termen de 1 an de la atribuire-22.04.2013, în suprafață de 300 mp, atribuit conform Legii nr. 15/2003 cu modificările ulterioare dlui Spulber Nicu prin HCL nr. 60 din 18.10.2005, urmare a neînceperii costrucției în termen de 1 an de la atribuire-2005, în suprafață de 300 mp, atribuit conform Legii nr. 15/2003 cu modificările ulterioare dnei Gângu Alina prin HCL nr. 60 din 18.10.2005, urmare a neînceperii costrucției în termen de 1 an de la atribuire-2005 și în suprafață de 300 mp, atribuit conform Legii nr. 15/2003 cu modificările ulterioare dnei Costan Mihaela prin HCL nr. 60 din 18.10.2005, urmare a neînceperii costrucției în termen de 1 an de la atribuire-2005
pdf Hotararea nr 120 din 22 august 2018 aprobare utilizare domeniul public UAT branșament apă potabilă și canalizare, sat Vișan, str. Sf. Ilie, nr. 90, lungime 20 ml beneficiar Bejinariu Ciprian, branșament rețeaua electrică, sat Vișan, str. Tudor Arghezi- fdc. Tudor Arghezi, lungime 20 ml beneficiar Răusanu Ionuț și branșament rețeaua electrică, sat Pietrăria, str. Sf. Ap. Petru, nr. 20, lungime 40 ml beneficiar Onofrei Ingrid și branșament gaze naturale, sat Vișan, str. Sf. Ilie, nr. 2, lungime 20 ml, beneficiar Popa Adriana
pdf Hotararea nr. 121 din 22 august 2018 aprobare utilizare domeniul public UAT branșament apă potabilă și canalizare, sat Vișan, str. Sf. Ilie, nr. 90, lungime 20 ml beneficiar Bejinariu Ciprian, branșament rețeaua electrică, sat Vișan, str. Tudor Arghezi- fdc. Tudor Arghezi, lungime 20 ml beneficiar Răusanu Ionuț și branșament rețeaua electrică, sat Pietrăria, str. Sf. Ap. Petru, nr. 20, lungime 40 ml beneficiar Onofrei Ingrid și branșament gaze naturale, sat Vișan, str. Sf. Ilie, nr. 2, lungime 20 ml, beneficiar Popa Adriana
pdf Hotararea nr 119 din 27 iulie 2018 aprobarea REGULAMENTULUI privind organizarea executarea serviciului de transport în regim de taxi, în comuna Bîrnova, județ Iași
pdf Hotararea nr 118 din 27 iulie 2018 aprobarea completării și modificării Planului de achiziții publice al Comunei Bîrnova pentru anul 2018 al Comunei
pdf Hotararea nr 117 din 27 iulie 2018 aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bîrnova, pe trim.III anul 2018
pdf Hotararea nr 116 din 27 iulie 2018 aprobarea funcțiilor publice, Organigramei, potrivit anexei nr.1 și Statului de Funcții (posturi aferente funcțiilor de demnitate publică, funcțiilor publice și personalului contractual) potrivit anexei nr. 2, pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bîrnova
pdf Hotararea nr 115 din 27 iulie 2018 aprobare P.U.Z. -introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale și dotări complementare pe teren proprietate amplasat în Comuna Bîrnova pentru suprafața de teren 33576 mp beneficiari Gogălniceanu Calina-Louisa și Gogălniceanu Dan
pdf Hotararea nr 114 din 27 iulie 2018 aprobarea utilizării domeniului public al UAT Bîrnova pentru branșament utilități: beneficiari Popescu Constantin, Popescu Beatrice-Denisa, Bratuleanu Petronela, Bratuleanu Ioan, Agape Andreea, Agape Mădălina, Bitica Mihaela-Cristina, Bitica Corneliu, Mircescu Adrian-Vasile, Isac Angela, Stefiuc Mihai-Ciprian, Stefiuc Simona-Mihaela și SC GENERAL TEHNIC SRL
pdf Hotararea nr 113 din 27 iulie 2018 privind aprobarea avizarii PUZ și RLU pentru introducerea terenului în intravilan în scopul realizării de construcții colective, individuale, cuplate sau înșiruite pentru suprafața de teren de 2000 mp, număr cadastral 68661, beneficiar Selig Paul și Selig Cristina Simona
pdf Hotararea nr 112 din 27 iulie 2018 privind alegerea unui nou președinte de ședință pentru ședinta din data de 27.07.2018
pdf Hotararea nr 111 din 13 iulie 2018 aprobarea completării și modificării Planului de achiziții publice al Comunei Bîrnova pentru anul 2018 al Comunei
pdf Hotararea nr 110 din 13 iulie 2018 aprobarea, necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției ,,Dotarea căminului cultural Bîrnova, din comuna Bîrnova, judetul Iași”, în valoare totală de 276.524,05 lei
pdf Hotararea nr 109 din 13 iulie 2018 aprobarea includerii proiectului cu titlul „DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL BÎRNOVA, DIN COMUNA BÎRNOVA, JUDEȚUL IAȘI„, proiect cu finanțare prin Măsura M7 – ,,Dezvoltare locală în zonele rurale” - Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală ,,Colinele Iașilor” - în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Comunei Bîrnova, judeţul Iaşi
pdf Hotararea nr 108 din 13 iulie 2018 aprobarea acordarii unei suprafeţe de până la 1000 mp teren numitului Rotaru Alexandru pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea nr 107 din 13 iulie 2018 aprobarea modificării bugetului local de venituri și cheltuieli, pe trim.III anul 2018
pdf Hotararea nr 106 din 13 iulie 2018 aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii consultanţă și asistență juridică cu un avocat specializat pentru reprezentarea U.A.T. Comuna Bîrnova
pdf Hotararea nr 105 din 13 iulie 2018 aprobarea și însușirea de către Consiliul Local Bîrnova raportul administratorului SC Servicii Publice Bîrnova SRL pentru anul 2017
pdf Hotararea nr 104 din 13 iulie 2018 aprobarea și însușirea de către Consiliul Local Bîrnova a bilantului contabil al contului de profit pierdere al SC Servicii Publice Bîrnova SRL pentru anul 2017
pdf Hotararea nr 103 din 13 iulie 2018 aprobarea rectificării amplasamentului poziției 66 al anexei 1 al Hotărârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 31 din 28.02.2017– Terenuri
pdf Hotararea nr 102 din 13 iulie 2018 aprobarea completare amplasament liste inventar domeniul public al UAT Bîrnova și modificare amplasament liste inventar domeniul privat al UAT Bîrnova
pdf Hotararea nr 101 din 13 iulie 2018 aprobarea realizării achiziției serviciilor de proiectare faza SF în vederea extinderii rețelei electrice de distribuție publică din comuna Bîrnova-str. Victoriei (sat Bîrnova), str. Preot Grigore Mireuță (sat Pietrăria) și str. Sf. Ilie (sat Vișan)
pdf Hotararea nr 100 din 193 iulie 2018 avizare PUZ - ”Intocmire PUZ și RLU pentru introducere teren în intravilan pentru construire sală sport” în judeţul Iaşi, comuna Bîrnova, extravilan, nr. cadastral 69776 pentru terenul în suprafață de 5000 mp beneficiar Comuna Bîrnova, județ Iași
pdf Hotararea nr 99 din 13 iulie 2018 aprobarea acordarii mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Poienari-jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 23 și nr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
pdf Hotararea nr 98 din 13 iulie 2018 aprobarea modificarii și completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 28
pdf Hotararea nr 96 din 19 iunie 2018 aprobare modificare Plan achiziții publice pentru anul 2018
pdf Hotararea nr 97 din 13 iulie 2018 aprobarea și însușirea raportului de evaluare cu nr. 248 din 28.06.2018 realizat pentru autogrederul marca O&K G8, achiziționat de Primăria comunei Bîrnova de la SC Wexal Trans Company SRL întocmit de către SC Getyka Financiar SRL
pdf Hotararea nr 95 din 19 iunie 2018 aprobarea modalitate de acces la rețeaua publică de gaz metan ce aparține comunei Bîrnova, stabilire tarif 300 lei/beneficiar
pdf Hotararea nr 94 din 19 iunie 2018 aprobarea Acord de parteneriat între Comuna Bîrnova și Asociația Prietenii Bîrnovei în vederea dotării Căminului Cultural Păun
pdf Hotararea nr 93 din 19 iunie 2018 aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Bîrnova, județul Iași”
pdf Hotararea nr 91 din 19 iunie 2018 completare amplasament liste inventar domeniul public al UAT Bîrnova și modificare amplasament liste inventar domeniul privat al UAT Bîrnova
pdf Hotararea nr 92 din 19 iunie 2018 rectificare art. 2 al HCL cu nr. 16 din 31.01.2018 în sensul că se va scrie corect achiziționării unui număr de vochere pentru cel mult 33 salariați și nu unui număr de cel mult 33 vouchere de vacanță cum din eroare s-a înscris
pdf Hotararea nr 89 din 19 iunie 2018 aprobarea închiriere spațiu din incinta Căminului cultural Bîrnova pentru stabilire sediu social
pdf Hotararea nr 90 din 19 iunie 2018 aprobarea renunțare la nr. Cadastral, carte funciară și radiere/excludere drept de proprietate din cartea funciară pentru terenul cu nr. Cadastral 66002 pus la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar
pdf Hotararea nr 88 din 19 iunie 2018 aprobarea suplimentării bugetului local de venituri si cheltuieli, pe trim.II anul 2018
pdf Hotararea 86 din 19 iunie 2018 alegere nou președinte de ședință perioada iunie-august 2018
pdf Hotararea 87 din 19 iunie 2018 aprobare utilizare domeniul public UAT Bîrnova branșament utilități
pdf Hotararea nr 85 din 30 mai 2018 aprobarea de către Consiliul Local Bîrnova a cererii dlor Popa Alexa, Sacalus Vlad, Antonesei Alexandru, Alexandru Andrei-Ionuț și Anita Andrei pentru amenajarea drumului public de acces la proprietatea acestora din satul Păun, str. Sf. Ap. Petru și Pavel, nr. 126-128, comuna Bîrnova
pdf Hotararea nr 84 din 30 mai 2018 aprobarea de către Consiliul Local Bîrnova a cererii dlui Avram Gheorghe privind realizarea lucrărilor de amenajare și modernizare, din bugetul propriu, a drumului public de acces la proprietatea acestuia din satul Pietrăria, str. Releului, km 0+050-0+175
pdf Hotararea nr 83 din 30 mai 2018 aprobarea orarului de funcţionare al SC AB JOINT VENTURE SRL care îşi desfăşoară activitatea în incinta restaurantului al Complexului SC Club Hamak SRL
pdf Hotararea nr 82 din 30 mai 2018 aprobarea acordării sumei de 500 lei (cincisute) din bugetul local de venituri/cheltuieli al comunei Bîrnova pe anul 2018 pentru acordare ajutor de urgență urmare a accidentului casnic familiei aflate în dificultate Vespasian-Pricop Ioan și Rus Maria
pdf Hotararea nr 81 din 30 mai 2018 acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Bozieni-jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 21 și nr. 22 la Actul Constitutiv
pdf Hotararea nr 79 din 30 mai 2018 aprobarea de către Consiliul Local Bîrnova a edificarii construcțiilor pe terenul aflat în concesiune în sat Bîrnova T 3 P 209/10, de către dnul Andriescu Dumitru, la o distanță de cel puțin 0,5 ml
pdf Hotararea nr 79 din 30 mai 2018 aprobarea de către Consiliul Local Bîrnova a edificarii construcțiilor pe terenul aflat în concesiune în sat Bîrnova T 3 P 209/10, de către dnul Andriescu Dumitru, la o distanță de cel puțin 0,5 ml
pdf Hotararea nr 80 din 30 mai 2018 acordare mandat special reprezentantului UAT Bîrnova în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, în numele şi pe seama UAT Bîrnova completarea prin Actul Adițional nr. 26 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009
pdf Hotararea nr 78 din 30 mai 2018 aprobarea preluării în domeniul public al UAT Bîrnova a rețelei de canalizare realizate potrivit proiectului cu nr. 113/2018, pe strada Zimbrului, nr. 3, Sat Păun, comuna Bîrnova ce aparține dlui Dumitrașcu Neculai
pdf Hotararea nr 77 din 30 mai 2018 avizare "PUZ și RLU introducere teren în intravilan pentru scopul construirii de locuințe individuale colective" întocmit pentru terenul cu nr. Cadastral 894/3/1/1/4, 894/3/1/1/1, 894/3/1/1/3 suprafața de teren de 4391 mp beneficiari Jacotă Florin, Jacotă Corina
pdf Hotararea nr 76 din 30 mai 2018 aprobarea stabilirii destinației - scoaterea la vânzare a terenului în suprafață de 59 mp amplasat în T6, P F501 și realizarii unui Raport de Evaluare
pdf Hotararea nr 75 din 30 mai 2018 aprobarea alipirii unui număr de 2 loturi în suprafață de 500 mp fiecare, număr cadastral 69045 și 69066 ce fac parte din domeniul privat al UAT Bîrnova și au fost date în folosință gratuită tinerilor Rânțar Floarea-Veronica și Rânțar Gabriel potrivit Hotărârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 7 din 28.01.2015 pe care au construit împreună una casă de locuit
pdf Hotararea nr 74 din 30 mai 2018 aprobarea utilizarii domeniul public al UAT și transmiterea dreptului de administrare pentru suprafața de teren de 681 mp către Municipiul Iași pentru realizare trotuar
pdf Hotararea nr 73 din 30 mai 2018 aprobare utilizare domeniul public UAT Bîrnova branșament utilități
pdf Hotararea nr 72 din 30 mai 2018 aprobarea și însușirea de către Consiliului Local Bîrnova a Lucrarii nr. 25/2018 faza SS Alimentare cu energie electrică Centrul de Mediu amplasată în localitatea Bîrnova, comuna Bîrnova, județ Iași beneficiar Comuna
pdf Hotararea nr 71 din 30 mai 2018 aprobarea programului de organizare și desfășurare "Serbările comunei Bîrnova" și "Festivalul de tradiție și artă populară" pe data de 1, 2 și 3 iunie 2018
pdf Hotararea nr 70 din 30 mai 2018 aprobarea alocării sumei de 5000 lei din bugetul local de venituri/cheltuieli al comunei Bîrnova din anul 2018 pentru achiziția și acordare cărți/premii elevilor
pdf Hotararea nr 69 din 30 mai 2018 aprobarea suplimentării bugetului local de venituri si cheltuieli, pe trim.II anul 2018
pdf Hotararea nr. 68 din 27 aprilie 2018 Hotararea nr. 68 privind aprobarea declaratiei de unire a Republicii Moldova cu Romania
pdf Hotararea nr. 67 din 27 aprilie 2018 Hotararea nr. 67 privind acordare mandat special reprezentantului UAT Birnova In Adunarea Generala a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi
pdf Hotararea nr. 64 din 27 aprilie 2018 Hotararea nr. 64 privind aprobarea si insusirea studiului de fezabilitate cu nr 3218 din martie 2018 pentru obiectivul Modernizarea sistemului de iluminat public stradal
pdf Hotararea nr. 65 din 27 aprilie 2018 Hotararea nr. 65 privind aprobarea Contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Birnova pentru anul 2017
pdf Hotararea nr. 66 din 27 aprilie 2018 Hotararea nr. 66 privind aprobare PUZ – Intocmire PUZ si RLU introducere teren în intravilan pentru terenul cu nr. cadastral 69294 în suprafață de 4295 mp
pdf Hotararea nr. 63 din 27 aprilie 2018 Hotararea nr. 63 privind aprobarea Regulamentului intern privind modul de acordare a voucherelor de vacantă pentru anul 2018
pdf Hotararea nr. 62 din 27 aprilie 2018 Hotararea nr. 62 privind aprobarea si insusirea Studiul de fezabilitate pentru obiectivul Amenajare loc joaca și spatiu recreere pentru copii si adulti in sat Paun
pdf Hotararea nr. 61 din 27 aprilie 2018 Hotararea nr. 61 privind aprobarea completarii amplasamentului pozitiilor din anexa 2 a Hotararii Consiliului Local Birnova cu nr 31 din 2017 bunurile din domeniul public
pdf Hotararea nr. 60 din 27 aprilie 2018 Hotararea nr. 60 privind aprobarea rectificarii art 1 al Hotararii Consiliului Local Birnova cu nr 171 din 2017 privind avizare PUZ beneficiari Gogalniceanu
pdf Hotararea nr. 59 din 27 aprilie 2018 Hotararea nr. 59 privind aprobarea inventarierii la data de 31.12.2017 a bunurilor din domeniul public si privat al UAT Birnova si a listelor de inventar
pdf Hotararea nr. 58 din 27 aprilie 2018 Hotararea nr. 58 privind aprobare achizitie autoturism in leasing pe o perioadă de 4 ani
pdf Hotararea nr. 56 din 27 aprilie 2018 Hotararea nr. 56 privind aprobarea alocarii sumei de 7000 lei pentru cadouri Ziua Copilului în data de 1 iunie 2018
pdf Hotararea nr. 57 din 27 aprilie 2018 Hotararea nr. 57 privind aprobarea utilizarii domeniului public UAT bransament utilitati
pdf Hotararea nr. 55 din 27 aprilie 2018 Hotararea nr. 55 privind aprobarea prelungirii perioadei organizării Serbărilor Comunei Bîrnova Ediția a XX-a cu înca 1 zi
pdf Hotărârea nr. 54 din 27 aprilie 2018 Hotărârea nr. 54 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a OG Nr 21 din 2002 privind gospodărirea localitatilor urbane și rurale
pdf Hotararea nr. 25 din 16.02.2018 vânzarea directă către d-na Leuștean (Agape) Petronela a terenului în suprafaţă de 500 mp atribuit prin Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 78 din 26.08.2009, în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, ca urmare a finalizării construirii locuinţei și întocmirea expertizei de către un evaluator autorizat în vederea stabilirii preţului de vânzare
pdf Hotararea nr. 26 din 16.02.2018 însușirea de către Consiliului Local Bîrnova a Strategiei de achiziții publice pe anul 2018 și a Planului anual de achiziții
pdf Hotararea nr. 27 din 14.03.2018 alegere nou președinte de ședință
pdf Hotararea nr. 28 din 14.03.2018 aprobarea modificării art. 2 alin. (2) al Hotărârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 22 din 16.02.2018 privind acordarea facilității pe bază de dosare individuale și fără îndeplinirea condiției achitării integrale a tuturor debitelor rezultate din neplata taxelor, impozitelor locale sau a amenzilor, înregistrate la bugetul local sau bugetul de stat
pdf Hotararea nr. 29 din 14.03.2018 aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primăriei comunei Bîrnova potrivit Anexei 1
pdf Hotararea nr. 30 din 14.03.2018 aprobarea Acordului colectiv de muncă pentru funcționarii publici aparatul de specialitate al primarului comunei Bîrnova potrivit Anexei 1 și a Contractului colectiv de Muncă pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bîrnova potrivit Anexei 2
pdf Hotararea nr. 31 din 14.03.2018 aprobarea raportului de evaluare întocmit pentru suprafaţa de teren de 500 mp, nr. cadastral 60538 intravilan Bîrnova, Comuna Bîrnova, Judeţul Iaşi realizat de catre evaluator autorizat Matei Iuliana- Birou Expert Tehnic Judiciar și Expertiza Evaluator Proprietați Imobiliare pentru terenul atribuit în folosinţă în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările ulterioare d-nei Leuștean (Agape) Petronela
pdf Hotararea nr. 32 din 14.03.2018 aprobarea și însușirea raportului de evaluare întocmit pentru suprafaţa de teren de 250 mp din T 69, P 3681/2, nr. cadastral 68078 extravilan Bîrnova, Comuna Bîrnova, Judeţul Iaşi realizat de catre evaluator autorizat Matei Iuliana- Birou Expert Tehnic Judiciar și Expertiza Evaluator Proprietați Imobiliare pentru terenul atribuit în folosinţă în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările ulterioare d-lui Craiu Constantin
pdf Hotararea nr. 33 din 14.03.2018 vânzarea directă către d-na Leuștean (Agape) Petronela a terenului în suprafaţă de 500 mp atribuit prin Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 78 din 26.08.2009, în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, ca urmare a finalizării construirii locuinţei și întocmirea expertizei de către un evaluator autorizat în vederea stabilirii preţului de vânzare
pdf Hotararea nr. 35 din 14.03.2018 aprobarea stabilirii salariilor de bază începând cu data de 01.03.2018 pentru funcționarii publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Bîrnova potrivit Anexei 1 și stabilirii salariilor de bază începând cu data de 01.03.2018 pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bîrnova potrivit Anexei 2
pdf Hotararea nr. 37 din 14.03.2018 modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.23
pdf Hotararea nr. 36 din 14.03.2018 aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bîrnova pentru anul 2018, conform Anexei nr. 1
pdf Hotararea nr. 38 din 14.03.2018 modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.24
pdf Hotararea nr. 39 din 14.03.2018 privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea celor două contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și operare a stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași
pdf Hotararea nr. 40 din 14.03.2018 aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate nr. 25478/2011, prin act adiţional cu SC Salubris SA Iaşi pentru 12 luni sau înainte de acest termen în cazul delegării unui nou prestator de către ADIS
pdf Hotararea nr. 41 din 14.03.2018 aprobarea utilizarii domeniului public pentru branșament utilități
pdf Hotararea nr. 42 din 14.03.2018 aprobarea completării anexei 2 – Podețe, terenuri și străzi, a Hotărârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 31 din 28.02.2017 ce cuprinde bunurile din domeniul public al UAT Bîrnova, cu pozițiile 199-206 și completării anexei 1 a Hotarârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 31 din 28.02.2017 ce cuprinde bunurile din domeniul privat al UAT Bîrnova, cu pozițiile de la 129 la nr. 133
pdf Hotararea nr. 43 din 14.03.2018 aprobarea completării art. 1 al Anexei nr. 1 al Hotarârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 163 din 30.08.2017 privind aprobarea Normelor privind obligaţiile şi responsabilităţile care revin persoanelor fizice şi juridice pentru menţinerea unui mediu de viaţă sănătos, stabilirea contravențiilor și a sancțiunilor aplicabile
pdf Hotararea nr. 44 din 14.03.2018 aprobarea achiziției unei autoutilitare în leasing pe o perioadă de 4 ani pentru compartimentul de asistență socială și aprobarea şi însuşirea caietului de sarcini pentru achiziţie autoutilitară
pdf Hotararea nr. 45 din 14.03.2018 aprobarea încheierii Înțelegerii de cooperare transfrontalieră între comuna Bîrnova și Comuna Chetrosu, Raionul Anenii Noi din Republica Moldova
pdf Hotararea nr. 46 din 14.03.2018 aprobarea participarii comunei Bîrnova, prin Consiliul Local, în calitate de membru fondator, la constituirea asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Asociaţia Metropolitană de Transport Public Iaşi"
pdf Hotararea nr. 47 din 14.03.2018 aprobare Documentatie de avizare a lucrarilor de investiții din proiectul: "Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bîrnova, Judetul Iași”. si a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general
pdf Hotararea nr. 48 din 14.03.2018 însușirea de către Consiliului Local Bîrnova a Strategiei de achiziții publice pe anul 2018 și a Planului anual de achiziții
pdf Hotararea nr. 49 din 14.03.2018 aprobare renunțare la numerele cadastrale pentru suprafața de 0,1897 ha din T 69, parcela 3681/1/2 –teren nr. Cadastral 69961 și suprafața de 0,050 ha din T 53, parcela 3288/1/2
pdf Hotararea nr. 50 din 14.03.2018 modificarea Planului de achiziții publice pentru anul 2018 al Comunei Bîrnova
pdf Hotararea nr. 51 din 14.03.2018 aprobarea plantării pe domeniul public al UAT Bîrnova în satele componente, în luna martie „Luna pădurii”, a unui număr de 600 puieți
pdf Hotararea nr. 52 din 14.03.2018 stabilire taxe de emitere și vizare a Atestatelor de producator în functie de suprafețele cultivate și de cantitățile de produse ce urmează a fi cultivate în anul 2018
pdf Hotararea nr. 53 din 14.03.2018 avizare PUZ "Întocmire PUZ și RLU –în vederea introducerii terenului în intravilan pentru construire casă de locuit și dotări aferente" teren in suprafață de 1065 mp, nr. cadastral 2833/7 beneficiar Bejinariu Mihai-Leonard
pdf Hotararea nr. 1 din 31.01.2018 alegere nou președinte de ședință
pdf Hotararea nr. 2 din 31.01.2018 avizare PUZ "Întocmire PUZ și RLU-introducere teren în intravilan pentru construire locuință individuală și funcțiuni complementare" pentru terenul în suprafață de 814 mp, nr. cadastral 69402, T 52, P 2/33/5(3189/1/4/33/5) beneficiar Coșuță Elisei
pdf Hotararea nr. 3 din 31.01.2018 Avizare PUZ "Întocmire PUZ -introducere teren în intravilan și schimbare categorie de folosință pentru construire locuințe colective și funcțiuni complementare pe teren proprietate" pentru terenul în suprafață de 16.754 mp, nr. cadastral 62593 beneficiar Păduraru Ioan
pdf Hotararea nr. 4 din 31.01.2018 aprobare funcții publice, Organigrama și Statul de Funcții (posturi aferente funcțiilor de demnitate publică, funcțiilor publice și personalului contractual), pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bîrnova
pdf Hotararea nr. 5 din 31.01.2018 revocarea Hotărârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 136 din 18.07.2017 privind scoaterea la licitație terenuri pentru amplasare panouri publicitare
pdf Hotararea nr. 6 din 31.01.2018 retragere drept de folosintă asupra terenului atribuit în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, cu modificările ulterioare prin Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 20 din 16.05.2006, numitului Luchian Ioan
pdf Hotararea nr. 7 din 31.01.2018 acordarea unei suprafeţe de până la 1000 mp teren numitei: Luchian Lenuța pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr. 15/2003
pdf Hotararea nr. 8 din 31.01.2018 însusirea Raportului de Evaluare întocmit de SC Agentia de Evaluare si Consultanta în Afaceri SRL - evaluator Casapu Ioan pentru suprafața de teren de 1000 mp amplasată în T 69, P 3681/9 Comuna Bîrnova
pdf Hotararea nr. 10 din 31.01.2018 aprobarea organizarii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza UAT Bîrnova ce vor funcţiona în anul şcolar 2018-2019
pdf Hotararea nr. 9 din 31.01.2018 aprobarea preluării în domeniul public al UAT Bîrnova a rețelei de canalizare realizate potrivit proiectului cu nr. 908/2017 în lungime de 188 ml executată potrivit autorizației de construire cu nr. 91 din 12.06.2017 și recepționată prin procesul verbal de recepție cu nr. 17424457/2017 ce aparține dlui Vîrnă Costel-Adrian
pdf Hotararea nr. 11 din 31.01.2018 aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2018
pdf Hotararea nr. 12 din 31.01.2018 aprobarea stabilirii situaţiilor deosebite de acordare a ajutoarelor de urgenţă, de către primarul comunei Bîrnova
pdf Hotararea nr. 13 din 31.01.2018 acordarea de prestații financiare excepționale
pdf Hotararea nr. 14 din 31.01.2018 aprobarea modificării componenţei structurii comunitare consultative la nivelul comunei Bîrnova
pdf Hotararea nr. 15 din 31.01.2018 aprobarea utilizarii domeniului public pentru branșament utilități beneficiari Bodron Fănică, Bîrzanu Radu și Sabadac Gigel
pdf Hotararea nr. 16 din 31.01.2018 aprobarea acordării de vouchere de vacanță, potrivit HG nr. 940/2017
pdf Hotararea nr. 17 din 31.01.2018 stabilirea condițiilor și cazurilor precum și cuantumul venitului lunar familie/persoană singură în care se poate acorda sprijin financiar familiilor/ persoanelor singure aflate în dificultate sub formă de tichete sociale
pdf Hotararea nr. 18 din 31.01.2018 aprobarea completării amplasamentului pozițiilor 52, 54, 57, 74, 80, 117, și 139 al anexei 2 al Hotărârii Consiliului Local Bîrnova cu nr. 31 din 28.02.2017
pdf Hotararea nr. 19 din 16.02.2018 alegere nou președinte de ședință
pdf Hotararea nr. 20 din 16.02.2018 aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli, respectiv bugetul de venituri proprii și subvenții pentru anul 2018
pdf Hotararea nr. 24 din 16.02.2018 aprobarea împuternicirii drei Matei Elena, referent la Primăria comunei Bîrnova pentru semnarea actului notarial de dezmembrare a terenului aferent clădirii Centrului de Mediu în 2 parcele: 0,1897 ha și 0,3158 ha
pdf Hotararea nr. 22 din 16.02.2018 aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Bîrnova cu nr. 17 din 31.01.2018 în sensul că se aprobă sprijinirea, prin acordarea de tichete sociale în cuantum de maxim 50 lei/lunar, copiilor de pe raza comunei Bîrnova ai căror familii se află în situații de dificultate potrivit prevederilor art. 48 și 49 din Legea nr. 272/2004
pdf Hotararea nr. 21 din 16.02.2018 aprobarea și însușirea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, indicatorilor economici financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, a gradului de realizare a veniturilor totale și programului de investiții, dotări și sursele de finanțare al SC SERVICII PUBLICE BÎRNOVA SRL
pdf Hotararea nr. 23 din 16.02.2018 aprobarea formei actualizată a Regulamentului serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Județul Iași